[Zadania ośrodka adopcyjnego] - Art. 156. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 156. - [Zadania ośrodka adopcyjnego] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2022 r.
Art.  156.  [Zadania ośrodka adopcyjnego]
1. 
Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności:
1)
kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
1a)
promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
2)
dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
3)
współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
4)
udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
5)
gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
6)
przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
7)
przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej "wywiadem adopcyjnym";
8)
prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
9)
wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
10)
organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
11)
wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
11a)
prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
11b)
prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
12)
zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
13)
prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.
2. 
Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
3. 
(uchylony)
4. 
(uchylony)