[Wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej] - Art. 115. - Wspieranie rodziny i... - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 115. - [Wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  115.  [Wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej]
1. 
Środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 660 zł miesięcznie.
2. 
Środki finansowe na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 860 zł miesięcznie.
2a. 
(uchylony).
3. 
Zryczałtowana kwota, o której mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wydatki na:
1)
wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka;
2)
wyposażenie w:
a)
odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka,
b)
środki higieny osobistej;
3)
podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
4)
koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego;
5)
zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
6)
zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka;
7)
miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
8)
opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego.
4. 
Zryczałtowana kwota, o której mowa w ust. 1 i 2, może zostać zwiększona o wydatki na:
1)
dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia - raz w roku;
2)
pokrycie:
a)
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
b)
wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.