Kontrola realizacji zadań zarządzającego obszarem - Rozdział 4 - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Kontrola realizacji zadań zarządzającego obszarem - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Rozdział  4

Kontrola realizacji zadań zarządzającego obszarem

Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje kontroli zarządzającego obszarem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 7, oraz zadań powierzonych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 23, zwaną dalej "kontrolą", na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

1. 
Kontrolę przeprowadza pracownik urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwany dalej "kontrolującym", na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie jego tożsamości. Kontrolę może przeprowadzić więcej niż jeden pracownik urzędu.
2. 
Kontrolę przeprowadza się jako kontrolę planową lub doraźną.
3. 
Kontrola planowa obejmuje wszystkie lub określone zadania zarządzającego obszarem.
4. 
Kontrolę planową przeprowadza się nie częściej niż raz na dwa lata. Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.
5. 
Kontrola doraźna polega na niezwłocznym sprawdzeniu prawidłowości wykonywania zadań przez zarządzającego obszarem. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej mogą być w szczególności informacje o okolicznościach mających istotny negatywny wpływ na realizację zadań przez zarządzającego obszarem, zwłaszcza ujawnione w wyniku innej kontroli.
6. 
Kontrola doraźna może być przeprowadzona również na wniosek zarządzającego obszarem.
1. 
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie zarządzającego obszarem w czasie wykonywania przez niego zadań lub jeżeli zachodzi taka potrzeba poza jego siedzibą.
2. 
Jeżeli stanowiąca przedmiot kontroli dokumentacja jest przechowywana poza siedzibą zarządzającego obszarem, kontrola może zostać przeprowadzona również w miejscu, w którym znajduje się ta dokumentacja.
3. 
Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli może to usprawnić przeprowadzenie kontroli.
1. 
W trakcie przeprowadzania kontroli kontrolujący ma prawo do:
1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń zarządzającego obszarem;
2)
wglądu do dokumentów dotyczących działalności zarządzającego obszarem, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli;
3)
sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
4)
żądania od pracowników zarządzającego obszarem złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
5)
przeprowadzenia oględzin obiektów lub innych składników majątkowych;
6)
uczestniczenia w czynnościach związanych z realizacją zadań przez zarządzającego obszarem.
2. 
Kontrolujący jest obowiązany do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 6.
1. 
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i zarządzającego obszarem.
2. 
Protokół zawiera w szczególności:
1)
miejsce i datę sporządzenia;
2)
oznaczenie zarządzającego obszarem;
3)
imiona i nazwiska kontrolujących oraz datę i numer wydanego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5)
zakres kontroli i okres objęty kontrolą;
6)
szczegółowy wykaz dokumentów poddanych weryfikacji;
7)
informacje dotyczące pisemnych i ustnych wyjaśnień;
8)
opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę;
9)
zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości;
10)
podpisy kontrolującego oraz parafy na każdej ze stron protokołu.
3. 
Sporządzenie protokołu oraz jego przekazanie zarządzającemu obszarem następuje w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia kontroli.
4. 
Termin, o którym mowa w ust. 3, przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych wyjaśnień od zarządzającego obszarem.
5. 
Osoba upoważniona do reprezentowania zarządzającego obszarem może, przed podpisaniem protokołu, zgłosić kontrolującemu wyjaśnienia lub zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.
6. 
Wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5, zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia protokołu.
7. 
W przypadku uwzględnienia przez kontrolującego w całości lub w części wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, wprowadza się zmiany lub uzupełnienia do protokołu.
8. 
W przypadku nieuwzględnienia przez kontrolującego w całości lub w części wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, zarządzającemu obszarem przekazuje się, na piśmie, informację zawierającą wskazanie przyczyn, z powodu których wyjaśnienia lub zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Informacja stanowi załącznik do protokołu.