[Zwolnienie od podatku dochodowego jako pomoc regionalna; maksymalna wielkość pomocy publicznej] - Art. 4. - Wspieranie nowych... - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Zwolnienie od podatku dochodowego jako pomoc regionalna; maksymalna wielkość pomocy publicznej] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  4.  [Zwolnienie od podatku dochodowego jako pomoc regionalna; maksymalna wielkość pomocy publicznej]

Zwolnienie, od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc regionalną, przy czym wielkość tej pomocy publicznej nie może przekroczyć jej maksymalnej dopuszczalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 3.