[Dostęp do danych w ewidencji; pozyskiwanie danych gromadzonych w ewidencji] - Art. 32. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Dostęp do danych w ewidencji; pozyskiwanie danych gromadzonych w ewidencji] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  32.  [Dostęp do danych w ewidencji; pozyskiwanie danych gromadzonych w ewidencji]
1. 
Zarządzający obszarem ma bezpośredni dostęp do informacji i danych zgromadzonych w ewidencji, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. n i art. 31 ust. 1 pkt 2, a w zakresie, w jakim dotyczą obszaru jemu przypisanemu, do informacji i danych zgromadzonych w ewidencji, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a-m, o i p.
2. 
Dane gromadzone w ewidencji są pozyskiwane bezpośrednio od:
1)
przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze;
2)
przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na podstawie złożonych wniosków o wydanie decyzji o wsparciu;
3)
przedsiębiorców, którym wydano decyzję o wsparciu;
4)
zarządzających obszarami.
3. 
Dane, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. l i m, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zarządzającego obszarem.
4. 
Bezpośredni dostęp do ewidencji posiadają organy Krajowej Administracji Skarbowej.