[Zarządzanie danymi gromadzonymi w ewidencji] - Art. 30. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Zarządzanie danymi gromadzonymi w ewidencji] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  30.  [Zarządzanie danymi gromadzonymi w ewidencji]

Minister właściwy do spraw gospodarki zarządza danymi gromadzonymi w ewidencji. Operatorem systemu teleinformatycznego może być spółka wymieniona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 4, jeżeli przekazanie tego zadania innemu podmiotowi będzie uzasadnione z uwagi na efektywność realizacji tego zadania.