[Prowadzenie i zakres ewidencji] - Art. 29. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Prowadzenie i zakres ewidencji] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  29.  [Prowadzenie i zakres ewidencji]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Ewidencję Wsparcia Nowej Inwestycji, zwaną dalej "ewidencją".
2. 
Ewidencja jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym służącym do pozyskiwania danych wykorzystywanych do: obsługi procesu inwestycyjnego, przeprowadzania analiz w zakresie efektów funkcjonowania wsparcia udzielanego na podstawie ustawy oraz w celu dostosowania założeń polityki inwestycyjnej i gospodarczej do aktualnych uwarunkowań, a także monitorowania pomocy publicznej.