[Protokół kontroli] - Art. 28. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Protokół kontroli] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  28.  [Protokół kontroli]
1. 
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i zarządzającego obszarem.
2. 
Protokół zawiera w szczególności:
1)
miejsce i datę sporządzenia;
2)
oznaczenie zarządzającego obszarem;
3)
imiona i nazwiska kontrolujących oraz datę i numer wydanego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5)
zakres kontroli i okres objęty kontrolą;
6)
szczegółowy wykaz dokumentów poddanych weryfikacji;
7)
informacje dotyczące pisemnych i ustnych wyjaśnień;
8)
opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę;
9)
zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości;
10)
podpisy kontrolującego oraz parafy na każdej ze stron protokołu.
3. 
Sporządzenie protokołu oraz jego przekazanie zarządzającemu obszarem następuje w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia kontroli.
4. 
Termin, o którym mowa w ust. 3, przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych wyjaśnień od zarządzającego obszarem.
5. 
Osoba upoważniona do reprezentowania zarządzającego obszarem może, przed podpisaniem protokołu, zgłosić kontrolującemu wyjaśnienia lub zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.
6. 
Wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5, zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia protokołu.
7. 
W przypadku uwzględnienia przez kontrolującego w całości lub w części wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, wprowadza się zmiany lub uzupełnienia do protokołu.
8. 
W przypadku nieuwzględnienia przez kontrolującego w całości lub w części wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, zarządzającemu obszarem przekazuje się, na piśmie, informację zawierającą wskazanie przyczyn, z powodu których wyjaśnienia lub zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Informacja stanowi załącznik do protokołu.