[Miejsce przeprowadzenia kontroli] - Art. 26. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Miejsce przeprowadzenia kontroli] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  26.  [Miejsce przeprowadzenia kontroli]
1. 
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie zarządzającego obszarem w czasie wykonywania przez niego zadań lub jeżeli zachodzi taka potrzeba poza jego siedzibą.
2. 
Jeżeli stanowiąca przedmiot kontroli dokumentacja jest przechowywana poza siedzibą zarządzającego obszarem, kontrola może zostać przeprowadzona również w miejscu, w którym znajduje się ta dokumentacja.
3. 
Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli może to usprawnić przeprowadzenie kontroli.