[Przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego kopii decyzji o wsparciu] - Art. 16. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego kopii decyzji o wsparciu] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  16.  10 [Przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego kopii decyzji o wsparciu]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w sprawach podatku dochodowego kopię wydanej decyzji o wsparciu, kopię decyzji o zmianie decyzji o wsparciu, kopię decyzji o uchyleniu decyzji o wsparciu oraz kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o wsparciu, w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzje te stały się prawomocne.
2. 
W przypadku gdy decyzje, o których mowa w ust. 1, dotyczą spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, kopię decyzji przekazuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego według siedziby i miejsca zamieszkania wspólników tych spółek.
10 Art. 16 zmieniony przez art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.