[Świadczenie przez zarządzającego obszarem usług innych niż informacyjne] - Art. 10. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Świadczenie przez zarządzającego obszarem usług innych niż informacyjne] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  10.  [Świadczenie przez zarządzającego obszarem usług innych niż informacyjne]
1. 
Zarządzający obszarem świadczy na rzecz przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji usługi inne niż informacyjne na podstawie umowy, która określa wynagrodzenie za świadczenie tych usług.
2. 
Za usługi, o których mowa w ust. 1, uznaje się:
1)
usługi doradcze;
2)
usługi wsparcia i pośrednictwa z podmiotami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) 4  , podmiotami posiadającymi zaplecze badawczo-rozwojowe, podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 8, przedsiębiorcami oraz klastrami;
3)
usługi promocyjne;
4)
usługi szkoleniowe;
5)
inne usługi bezpośrednio związane z realizacją decyzji o wsparciu.
3. 
Szczegółowy katalog usług, o których mowa w ust. 2, określony jest w planie rozwoju inwestycji.
4. 
Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o wsparciu, obowiązany jest do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4 Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2018 r., na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.