Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  8a.  34 [Dodatkowa weryfikacja wniosku]
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2d, kredytobiorca może wystąpić, za pośrednictwem kredytodawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku, o dodatkową weryfikację wniosku.
2.  Dodatkowa weryfikacja wniosku jest dokonywana przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zwaną dalej "Radą Funduszu".
3.  W przypadku wystąpienia kredytobiorcy o dodatkową weryfikację wniosku kredytodawca przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami Radzie Funduszu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia kredytobiorcy o dodatkową weryfikację wniosku.
4.  Rada Funduszu dokonuje dodatkowej weryfikacji wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygając w przedmiocie spełnienia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Rada Funduszu podejmuje decyzję w drodze uchwały.
5.  Rada Funduszu przekazuje kredytodawcy i kredytobiorcy informację o treści uchwały, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.
6.  W przypadku gdy w wyniku dodatkowej weryfikacji wniosku zostanie stwierdzone, że kredytobiorca spełnia warunki, o których mowa w art. 3 i art. 4, kredytodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 4, sporządza umowę, o której mowa w art. 8 ust. 1.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kredytodawca pokrywa z własnych środków:
1) kwotę, która odpowiada kwocie wsparcia za okres od dnia podjęcia przez kredytodawcę decyzji o odrzuceniu wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, do dnia podjęcia przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 4;
2) kwotę stanowiącą iloczyn kwoty udzielonej pożyczki na spłatę zadłużenia i stawki 8,33%.
8.  Kwota, o której mowa w:
1) ust. 7 pkt 1 - nie stanowi wsparcia;
2) ust. 7 pkt 2 - nie stanowi pożyczki na spłatę zadłużenia.
9.  Kwoty, o których mowa w ust. 7, są przekazywane przez kredytodawcę kredytobiorcy i nie podlegają spłacie.
10.  Opłata za dodatkową weryfikację wniosku wynosi 100 zł i jest pokrywana przez:
1) kredytodawcę, jeżeli kredytobiorca spełnia warunki przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;
2) kredytobiorcę, jeżeli kredytobiorca nie spełnia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
11.  Opłata, o której mowa w ust. 10, uiszczana jest w terminie i na rachunek wskazane w uchwale, o której mowa w ust. 4.
34 Art. 8a dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.