Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  6.  [Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia]
1.  12  W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca składa do kredytodawcy wniosek.
2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca:
1) 13  podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer identyfikacyjny umowy kredytowej;
2) składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o:
a) 14  istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, w tym wskazuje, która z przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 1, stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów - w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
c) 15  wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku - w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2,
d) 16  dochodzie gospodarstwa domowego i liczbie członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy - w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3;
3) 17  w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia - podaje informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości i składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku w rozumieniu przepisu art. 527 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz załącza do wniosku dokumenty dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
2a.  18  W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
3.  19  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, oraz załączenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 2a, a także informacją o treści oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, i skutkach otrzymania nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, kierując się potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
12 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
13 Art. 6 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
14 Art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
15 Art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c zmieniona przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
16 Art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. d zmieniona przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
17 Art. 6 ust. 2 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
18 Art. 6 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
19 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.