Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  5b.  11 [Promesa pożyczki na spłatę zadłużenia]
1.  Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia, zwane dalej "promesą".
2.  Promesa jest udzielana przez kredytodawcę w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.
3.  Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
4.  Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku o udzielenie promesy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i po stwierdzeniu spełnienia przez kredytobiorcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 4, przekazuje wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zarezerwowania środków na udzielenie pożyczki na spłatę zadłużenia.
5.  Bank Gospodarstwa Krajowego informuje kredytodawcę i kredytobiorcę o zarezerwowaniu środków w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
6.  Kredytodawca wydaje kredytobiorcy promesę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Banku Gospodarstwa Krajowego informacji, o której mowa w ust. 5. W promesie ustala się okres jej ważności, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy.
7.  Kredytobiorca dostarcza kredytodawcy umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
8.  Kredytodawca po dostarczeniu przez kredytobiorcę umowy, o której mowa w ust. 7, zawiera z nim umowę pożyczki na spłatę zadłużenia.
9.  Kredytodawca przekazuje umowę pożyczki na spłatę zadłużenia do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.
11 Art. 5b dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.