Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  5a.  10 [Pożyczka na spłatę zadłużenia]
1.  W przypadku gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości, kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kredytodawcy w celu spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne na zasadach określonych w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.
3.  Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł.
4.  Pożyczka na spłatę zadłużenia jest przekazywana na rachunek kredytodawcy wskazany w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.
5.  W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pożyczkę na spłatę zadłużenia w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia jej wysokości na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.
10 Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.