Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  26.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 14, art. 15 i art. 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.