Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  23.  [Odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności]
1.  60  Rada Funduszu, na wniosek kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 22 ust. 1.
2.  61  Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy, może umorzyć w całości albo części należności, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 22 ust. 1.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są za pośrednictwem kredytodawcy do Rady Funduszu.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) składane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o:
a) dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe,
b) sytuacji finansowej kredytobiorcy.
5.  62  Umarzając, odraczając termin płatności lub rozkładając na raty należności, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 22 ust. 1, Rada Funduszu bierze pod uwagę:
1) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2;
2) możliwe przyszłe zapotrzebowanie na wsparcie i pożyczkę na spłatę zadłużenia ze środków Funduszu.
60 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
61 Art. 23 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
62 Art. 23 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.