Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  18.  53 [Zawieszenie wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców]
1.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KSFM, może zawiesić, w drodze rozporządzenia, wpłaty na Fundusz, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności sektora finansowego.
2.  W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Rada Funduszu zawiesza udzielanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia z dniem wyczerpania środków Funduszu, informując o tym kredytodawców. Rada Funduszu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim informację o zawieszeniu udzielania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Wnioski o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia złożone po dniu ogłoszenia informacji, o której mowa w zdaniu drugim, nie podlegają rozpatrzeniu.
3.  W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca przed zakończeniem rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia występuje do Rady Funduszu o rezerwację środków na udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
53 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.