Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  17a.  52 [Dochodzenie zaległych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców]
1.  W przypadku niewniesienia wpłaty w terminie, o którym mowa w art. 16a ust. 9, Rada Funduszu wzywa kredytodawcę do wniesienia wpłaty wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności tej wpłaty. Rada Funduszu informuje ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o niewniesieniu wpłaty w terminie.
2.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych dochodzi roszczeń dotyczących wpłat wnoszonych na podstawie art. 16a ust. 1.
3.  Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 16a ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.).
4.  Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, może zawiesić czasowo wnoszenie wpłat na Fundusz, w przypadku gdy środki Funduszu pozwalają na realizację wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia bez wnoszenia wpłat.
5.  Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, postanawia o wznowieniu wnoszenia wpłat na Fundusz, jeżeli środki Funduszu zostaną wykorzystane w takim stopniu, że realizacja wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia bez wnoszenia kolejnych wpłat może być zagrożona.
52 Art. 17a dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.