Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  15.  [Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców]
1.  44  Tworzy się Radę Funduszu.
2.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w skład Rady Funduszu powołuje:
1) przedstawiciela ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, będącego Przewodniczącym Rady Funduszu;
2) przedstawiciela Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
3) przedstawiciela Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego;
4) przedstawiciela Rzecznika Finansowego;
5) 45  przedstawiciela kredytodawców wskazanego wspólnie przez 5 kredytodawców wpłacających najwyższą składkę.
3.  Rada Funduszu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady.
4.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Funduszu.
5.  Obsługę Rady Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
44 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
45 Art. 15 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.