Nowość Art. 4. - [Katalog działań podejmowanych jako wsparcie kobiet w ciąży i rodzin] - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2023 r.
Art.  4.  [Katalog działań podejmowanych jako wsparcie kobiet w ciąży i rodzin]
1. 
Wsparcie, o którym mowa w art. 1, jest realizowane przez:
1)
zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
2)
zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
3)
zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych

- na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. 
Wsparcie, o którym mowa w art. 1, obejmuje także zapewnienie:
1)
dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
2)
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
3)
odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
4)
dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
5)
możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
6)
innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3. 
Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
4. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3-6, jest realizowane również na zasadach określonych w przepisach odrębnych.