[Pojęcie rodziny] - Art. 3. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". - Dz.U.2020.1329 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Pojęcie rodziny] - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2020 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  3.  [Pojęcie rodziny]

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie, oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.