[Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"] - Art. 12. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". - Dz.U.2020.1329 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"] - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2020 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  12.  [Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"]
1. 
Rada Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. przyjmie program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Program dotyczy w szczególności:
1)
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2)
opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3;
3)
wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej;
4)
pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3.
3. 
Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), i ich rodzin.