Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.944

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie wskazuje grupy kobiet poddawane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz określa stanowiska służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej.
§  2.  Kobiety w wieku określonym w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które:
1) w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,
2) kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii

- poddaje się obowiązkowi stawienia się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§  3.  Kobiety, o których mowa w § 2, przeznacza się do czynnej służby wojskowej na następujące stanowiska służbowe:
1) lekarz stażysta;
2) młodszy lekarz;
3) starszy lekarz;
4) lekarz;
5) lekarz okrętowy;
6) lekarz stomatolog;
7) kierownik gabinetu;
8) kierownik przychodni;
9) kierownik polikliniki stomatologicznej;
10) zastępca kierownika;
11) kierownik ambulatorium;
12) psycholog;
13) starszy specjalista - psycholog;
14) psycholog - konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej;
15) epizootiolog;
16) dowódca sekcji;
17) szef sekcji;
18) szef oddziału;
19) młodszy oficer;
20) oficer;
21) starszy oficer;
22) zastępca szefa służby weterynaryjnej;
23) podoficer specjalista;
24) podoficer;
25) starszy podoficer specjalista;
26) podoficer sanitarny;
27) przewodnik psów;
28) kierownik pracowni;
29) adiunkt;
30) asystent;
31) młodszy asystent;
32) szef zespołu;
33) pielęgniarka;
34) specjalista pielęgniarka;
35) starsza pielęgniarka;
36) pielęgniarka opatrunkowa;
37) pielęgniarka anestezjologiczna;
38) pielęgniarka operacyjna;
39) pielęgniarka ratunkowa;
40) kierownik punktu;
41) starszy laborant;
42) laborant;
43) młodszy specjalista;
44) wykładowca;
45) starszy farmaceuta;
46) farmaceuta;
47) młodszy farmaceuta;
48) kierownik apteki;
49) kierownik bazy;
50) starszy ratownik medyczny;
51) młodszy ratownik medyczny;
52) ratownik medyczny;
53) ratownik;
54) szef izby chorych;
55) instruktor;
56) technik;
57) młodszy technik;
58) dowódca grupy ewakuacji medycznej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321), które na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053) utraciło moc z dniem 2 maja 2017 r.