Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ2)
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie wskazania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania o zawodach regulowanych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wskazuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, zwane dalej "Biurem", do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania o zawodach regulowanych.
§  2. Do zadań Biura należy:
1) udzielanie informacji o zawodach regulowanych oraz zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wykonywania zawodów regulowanych;
2) upowszechnianie informacji, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej Biura;
3) prowadzenie na stronie internetowej Biura powszechnie dostępnej bazy danych dotyczącej zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) współdziałanie z ośrodkami informacji w innych państwach.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2007 r.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 62.