Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji pomiędzy stacjami kolei polskich z jednej a stacjami kolei włoskich Trieste i Fiume z drugiej strony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.102.594

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 października 1926 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji pomiędzy stacjami kolei polskich z jednej a stacjami kolei włoskich Trieste i Fiume z drugiej strony.

Na mocy artykułu 4, punkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57 poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W komunikacji pomiędzy stacjami polskich kolei z jednej a stacjami kolei włoskich Trieste i Fiume z drugiej strony wprowadza się od wszystkich ładowni, względnie stacyj kopalnianych krajowych dla węgla kamiennego, miału z węgla kamiennego oraz brykietów z węgla kamiennego bezpośrednie zniżone stawki przewozowe, wynoszące:
groszy austr.za 100 kg
a)b)
do wszystkich ekspedycyj towarowych w Trieste z wyjątkiem Trieste scalo legnami364330
do Fiume łącznie z ekspedycjami Rive i Punto Franco oraz Fiume rione industriale398330

Waruki stosowania. Do a) i b). Przesyłki powinny być nadawane jako zwyczajne w ilości naraz najmniej 700 tonn netto, dla tworzenia pociągów całych (zwartych) do jednej z wyżej wymienionych stacyj przeznaczenia. Przewoźne należy uiścić najmniej za ładowność użytego wagonu (za list przewozowy i wagon). Zniżone stawki przewozowe ważne są tylko dla przesyłek, nadanych na ładowniach, względnie stacjach kopalnianych krajowych do Trieste lub Fiume. Przesyłki te muszą być w obrabia tych stacyj wyładowane oraz wywiezione drogą kołowa, okrętami, bocznicami albo odstawione na tory magazynowe, przemysłowe albo składowiska.

Droga przewozu. Przesyłki kieruje się:

do Trieste przez granicę Państwa pod Zebrzydowicami - Petrovice u Bohumina státni hranice - Staatsgrenze bei Bernhardsthal - Staatsgrenze bei Rosenbach-Jesenice-Piedicolle;

do Fiume przez granicę Państwa pod Zebrzydowicami-Patrovice u Bohumina státni hranice - Staatsgrenze bei Bernhardsthal - Staatsgrenze bei Spielfeld-Strass-St. Ilj. Postumia.

Wskazanie w liście przewozowym granicznych punktów przejścia nie jest wymagane.

Pozatem obowiązują odnośne przepisy przewozowe dla komunikacji łamanej pomiędzy Polską a Włochami, jak też odnośne postanowienia taryfowe kolei uczestniczących w przewozie:

Do a). Wymienione powyżej pod a) zniżone stawki przewozowe stosuje się bezpośrednio (w drodze kartowania) w czasie od 15 października 1926 r. aż do odwołania, najdalej jednak do 31 sierpnia 1927 r.

Do b). Wymienione powyżej pod b) zniżone stawki przewozowe stosuje się w drodze zwrotu (reklamacji) w czasie od 15 października 1926 r. do 31 sierpnia 1927 r. po udowodnieniu nadania przez jednego nadawcę co najmniej 12.000 tonn do obu wspomnianych stacyj razem w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego w okresie ważności niniejszej zniżki taryfowej.

1)
Reklamacje o zwrot różnicy przewoźnego należy wnosić do Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach najpóźniej w trzy miesiące po miesiącu, w którym odnośne przesyłki nadano, dołączając wtórniki listów przewozowych, opiewających- na firmą reklamującą, jako nadawcę oraz wykazy tych wtórników. Z ogólnej ilości przedłożonych wtórników listów przewozowych na przesyłki, nadane w pewnym miesiącu kalendarzowym, musi wynikać, że wymagana najmniejsza ilość tonn została osiągnięta.
2)
Zniżone stawki przewozowe, wymienione pod b), można stosować bezpośrednio (w drodze kartowania), o ile nadawca złoży odpowiednie zabezpieczenie (gwarancję), odnoszące się do wszystkich przesyłek nadać się mających w jednym miesiącu kalendarzowym. Zabezpieczenie (gwarancję) należy złożyć Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach według norm przez tę Dyrekcję ustalonych. W tym wypadku należy również w terminie powyżej określonym udowodnić przez złożenie wtórników listów przewozowych na przesyłki, nadane w pewnym miesiącu kalendarzowym, wraz z odnośnemi wykazami, że wymagana najmniejsza ilość tonn została nadaną.

W razie nieosiągnięcia tej najmniejszej ilości powinien gwarantujący na żądanie Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach bezzwłocznie zapłacić w gotówce różnicą po 34 groszy austrjackich przy przesyłkach do Trieste, a po 68 groszy austrjackich przy przesyłkach do Fiume za wszystkie przesyłki, nadane w odnośnym miesiącu kalendarzowym na podstawie zniżonych stawek przewozowych. Kwoty te oprocentowuje się po l od sta miesięcznie. Obowiązek uiszczenia procentów rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnośne przesyłki nadano.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1926 r.