§ 1. - Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.563

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.
§  1.
W bezpośredniej komunikacji towarowej polsko-włoskiej wprowadza się od wszystkich ładowni, względnie stacyj kopalnianych krajowych dla węgla kamiennego i brykietów węglowych zniżone stawki przewozowe, wynoszące w hallerzach czeskosłowackich za 100 kg.:
A) do wszystkich ekspedycyj towarowych w Trieste, z wyjątkiem Trieste scalo legnami
a) 1.730b) 1.360
B) do Fiume łącznie z ekspedycjami "Rive", "Punto franco" i Fiume rione industriale
a) 1.730b) 1.360

Warunki stosowania.

Przesyłki powinny być nadawane jako zwyczajne w ilości naraz najmniej 700 tonn netto dla tworzenia pociągów całych (zwartych) do jednej z wyżej wymienionych stacyj przeznaczenia. Przewoźne należy uiścić najmniej za ładowność użytego wagonu (za list przewozowy i wagon). Zniżone stawki przewozowe ważne są tylko dla przesyłek, nadanych na ładowniach, względnie stacjach kopalnianych krajowych do Trieste lub Fiume. Przesyłki te muszą być wyładowane w obrębie powyższych stacyj i wywiezione drogą kołową, morską, bocznicami, odstawione na tory magazynowe, przemysłowe albo na składowiska.

Wskazanie w liście przewozowym granicznych punktów przejścia nie jest wymagane.

Pozatem obowiązują odnośne przepisy przewozowe dla komunikacji łamanej pomiędzy Polską a Włochami, jako też odnośne postanowienia taryfowe kolei uczestniczących w przewozie.

Droga przewozu:

Przesyłki kieruje się:

do Trieste przez Granicę państwa pod Zebrzydowicami-Petrovice u Bohumina státni hranice,-Břeclav státni hranice-Staatsgrenze bei Bernhardsthal-Staatsgrenze bei Rossnbach-Jesenice Piedicolle,

do Fiume przez Granicę państwa pod Zebrzydowicami Petrovice u Bohumina státni hranice-Břeclav státni hranice-Staatsgrenze bei Bernhardsthal-Staatsgrenze bei Spielfeld-Strass-St. Ilj.-Postumia.

Wymienione wyżej pod a) zniżone stawki przewozowe stosuje się bezpośrednio (w drodze kartowania) w czasie od 15 lipca 1927 r. aż do odwołania, najdalej jednak do 14 lipca 1928 r.

Zniżone stawki przewozowe, wymienione pod b) stosuje się w drodze zwrotu (reklamacji) w czasie od 15 lipca 1927 r. do 14 lipca 1928 r. po udowodnieniu nadania przez jednego nadawcę w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego w okresie ważności niniejszej zniżki taryfowej do obu wymienionych stacyj razem najmniej 15.000 tonn, względnie 180.000 tonn w okresie ważności niniejszej zniżki.

Reklamacje o zwrot różnicy przewoźnego należy wnosić do Dyrekcji kolei państwowych w Katowicach najdalej w trzy miesiące po miesiącu, w którym odnośne przesyłki nadano, względnie w trzy miesiące po upływie terminu ważności zniżki taryfowej. Do reklamacji dołączyć należy wtórniki listów przewozowych, opiewających na firmę reklamującą jako nadawcę, oraz wykazy tych wtórników. Z ogólnej ilości przedłożonych wtórników listów przewozowych musi wynikać, że wymagana najmniejsza ilość tonn została w danym czasokresie nadaną.

Zniżone stawki przewozowe, wymienione pod b) można stosować bezpośrednio (w drodze kartowania), o ile nadawca złoży odpowiednie zabezpieczenie (gwarancję), odnoszące się do wszystkich przesyłek, mających się nadać w jednym miesiącu kalendarzowym. Zabezpieczenie należy złożyć Dyrekcji kolei państwowych w Katowicach według norm przez tę Dyrekcję ustalonych. W tym wypadku należy również w terminie wyżej określonym udowodnić przez złożenie wtórników listów przewozowych, że wymagana najmniejsza ilość tonn została nadaną.

W razie nieosiągnięcia tej najmniejszej ilości winien gwarantujący na żądanie Dyrekcji kolei państwowych w Katowicach zapłacić bezzwłocznie w gotówce różnicę po 370 hallerzy czeskich za 100 kg. za wszystkie przesyłki, nadane w odnośnym czasokresie na podstawie zniżonych stawek przewozowych. Kwoty te oprocentowuje się po 1% od sta miesięcznie. Obowiązek uiszczenia procentów rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym przesyłki odnośne nadano.