Wprowadzenie wojennej cenzury korespondencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.17.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1946 r.

DEKRET
POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 28 grudnia 1944 r.
o wprowadzeniu wojennej cenzury korespondencji. *

W interesie obrony Państwa, w szczególności dla ochrony tajemnicy wojskowej i państwowej, na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Na czas wojny wprowadza się cenzurę korespondencji, przesyłek pocztowych i telegramów, radiotelegramów oraz rozmów telefonicznych i radiowych.

Władza cenzurująca może zajmować i konfiskować w całości lub w części korespondencję, przesyłki pocztowe, telegramy i radiotelegramy oraz kontrolować i przerywać rozmowy telefoniczne i radiowe.

Przepisy art. 1 i 2 nie mają zastosowania do korespondencji, przesyłek, telegramów i rozmów Prezydium Krajowej Rady Narodowej, członków Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich oraz przedstawicieli Armii Czerwonej i państw obcych akredytowanych przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego.

Korespondencja radiotelefoniczna i radiotelegraficzna podlega cenzurze niezależnie od tego przez kogo i do kogo jest kierowana.

Ocenzurowana korespondencja przesyłki, telegramy i radiotelegramy winny być opatrzone stemplem, wskazującym na dokonaną cenzurę.

Organizację, tryb i zakres działania organów cenzury określą rozporządzenia wykonawcze.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikom Resortów: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Poczt i Telegrafów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

*Z dniem 9 sierpnia 1945 r. znosi się cenzurę korespondencji, przesyłek pocztowych, telegramów oraz rozmów telefonicznych zgodnie z art. 1 dekretu z dnia 26 czerwca 1945 r. o zniesieniu cenzury korespondencji (Dz.U.45.26.158). Zob. jednak też zastrzeżenia zawarte w art. 2 powołanego dekretu.

Z dniem 24 maja 1946 r. znosi się cenzurę korespondencji kierowanej do jednostek wojskowych i z jednostek wojskowych zgodnie z art. 1 dekretu z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji kierowanej do jednostek wojskowych i z jednostek wojskowych (Dz.U.46.19.131).