Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 1921 r.
o wprowadzaniu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorium b. zaboru austriackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączona do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, należące poprzednio, do Królestwa Węgierskiego (Dz. U. R. P. № 65 poz. 413) zarządza się co następuje:
§  1. Właściciele, względnie zawiadowcy, kierownicy i pełnomocnicy przedsiębiorstw przemysłowych i gospodarstw rolnych i leśnych, przedsiębiorstw budowlanych i budowli oraz zakładów, prowadzonych w sposób przemysłowy, wymienionych w art. 4 powołanej ustawy, a niezgłoszonych obecnie w Zakładzie ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, winni są zgłosić, te przedsiębiorstwa, zakłady i gospodarstwa rolne i leśne w terminie 30-dniowym, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Zakładzie ubezpieczenia od wypadków.
§  2. Za przedsiębiorstwa przemysłowe, dotychczas w Zakładzie ubezpieczenia robotników od wypadków niezgłoszone, uważać należy wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe zakłady i rzemiosła podpadające pod przepisy austrjackiej ustawy przemysłowej, a więc zakłady przemysłu wolnego-czyli handel towarami, wszelkie zakłady przemysłu rękodzielniczego i przemysłu koncesjonowanego.
§  3. Obowiązkowi zgłoszenia prócz oznaczonych w § 2 niniejszego. rozporządzenia podlegają:
a) roboty szurfowe,
b) łamanie lodu,
c) gospodarstwa rolne i leśne bez względu na obszar roli i lasu, oraz bez względu, czy używają motorów, poruszanych siłą zwierząt lub siłą elementarną,
d) roboty budowlane, wykonywane na budowach jakoteż w warsztatach.
§  4. Za roboty budowlane i przy budynkach, podlegające zgłoszeniu, rozumieć należy także budowę mostów, dróg, regulację rzek, potoków, melioracja, oraz wszelkie roboty przy stawianiu i naprawianiu budynków bez względu na to, czy dokonywa tego przemysłowiec budowlany, czy przedsiębiorca lub właściciel i bez względu na to, czy roboty te wykonywane sz. w obrębie miasta, czy też na wsi.
§  5. Pod zakładami, używającemi kotłów parowych lub motorów, rozumieć należy wszelkie zakłady bez względu na ich cechy i cel gospodarczy. Należą tu więc wszystkie zakłady państwowe, gminne, funduszów i osób prywatnych, posługujące się kotłami parowemi lub motorami, a w szczególności: wodociągi, rzeźnie, zakłady kąpielowe, dezynfekcyjne, windy i t. p.

Za zakłady, prowadzone w sposób przemysłowy, rozumieć należy wszelkie inne przedsiębiorstwa, niepodpadające pod ustawę przemysłową, ani też nie używające kotłów lub motorów, lecz prowadzone samoistnie, ciągle i celem osiągnięcia zysku.

§  6. W zgłoszeniu podać należy:
1) imię, nazwisko i adres (przedsiębiorcy) właściciela oraz firmę,
2) przedmiot przedsiębiorstwa z oznaczeniem przy gospodarstwach rolnych i leśnych liczby hektarów (morgów) roli, łąk, a przy gospodarstwach leśnych liczbę hektarów (morgów) lasu,
3) rodzaj przedsiębiorstwa z określeniem ewentualnych motorów i maszyn używanych,
4) przeciętną liczbę i płacę wszystkich zatrudnionych osób, względnie osobno urzędników; mężczyzn, kobiet, młodocianych i dzieci,
5) liczbę dni ruchu przedsiębiorstwa w przeciągu roku.
§  7. Właściciele kilku przedsiębiorstw lub kilku gospodarstw rolnych i leśnych, winni zgłosić każde z nich na osobnym formularzu.

Gospodarstwa włościańskie mogą być zgłoszone przez Zarząd danej gminy, wykaz zbiorowy winien jednak zawierać oddzielnie wszystkie wymienione dane w § 6 niniejszego rozporządzenia.

§  8. Formularze zgłoszeń otrzymać, można w Zakładzie ubezpieczenia od wypadków we Lwowie i od władz administracyjnych I instancji. O ileby z chwilą ogłoszenia niniejszego rozporządzenia formularze nie zostały dostarczone przez Zakład ubezpieczenia władzom administracyjnym I instancji, zgłoszenie winno nastąpić bez użycia przepisanych formularzy.
§  9. Władze administracyjne I instancji tudzież Zarządy gmin obowiązane są udzielać Zakładowi ubezpieczenia wszelkiej pomocy w zgłaszaniu przedsiębiorstw.
§  10. Właściciele przedsiębiorstw, jakoteż gospodarstw rolnych i leśnych, względnie ich kierownicy lub pełnomocnicy, o ile nie uczynią zadość obowiązkowi zgłaszania w terminie wymienionym w § 1 niniejszego rozporządzenia, będą karani grzywną w myśl postanowień § 52 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. Ust. r. 1888 № 1) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 413).
§  11. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.