Wprowadzenie w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.60.488

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 16 czerwca 1931 r.
o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Na podstawie art. art. 2, 11 i 13 ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 868) zarządzam co następuje:
Na obszarze:

gmin: Czostków, Filipów i Przerosi w powiecie suwalskim oraz gminy wiejskiej Wysokie-Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, w województwie białostockiem;

powiatu jarosławskiego, w województwie lwowskiem;

gminy Czarnocin w powiecie i województwie łódzkiem;

gminy Wolna w powiecie baranowickim oraz gminy Horodziej w powiecie nieświeskim, w województwie nowogródzkiem;

powiatów morskiego i tczewskiego w województwie pomorskiem;

powiatu pleszewskiego w województwie poznańskiem;

powiatów: borszczowskiego i złoczowskiego w województwie tarnopolskiem;

- z dniem 1 lipca 1931 r. wchodzą w życie postanowienia ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 868) z wyjątkiem postanowień art. 1, ust. 1 oraz art. art. 5, 8, 9 tejże ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1932 r.

Dla obszaru każdego z powiatów, wymienionych w § 1, dla obszaru gmin: Czostków, Filipów i Przerośl w powiecie suwalskim, dla obszaru gminy wiejskiej Wysokie-Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, dla obszaru gminy Czarnocin w powiecie łódzkim, dla obszaru gminy Wolna w powiecie baranowickim, jako też dla obszaru gminy Horodziej w powiecie nieświeskim, powołuje się po jednej komisji kwalifikacyjnej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.