Wprowadzenie w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.13.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 31 stycznia 1931 r.
o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Na podstawie art. art. 2, 11 i 13 ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 868) zarządzam co następuje:
Na obszarze:

gminy Sztabin, w powiecie augustowskim oraz gmin Skidel i Zytomla, w powiecie grodzieńskim, województwie białostockiem;

gmin Bieliny i Dąbrowy, w powiecie i województwie kieleckiem;

powiatów: bialskiego, gorlickiego, jasielskiego, oświęcimskiego i żywieckiego, w województwie krakowskiem;

powiatów: bobreckiego, brzozowskiego, dobromilskiego, drohobyckiego, jaworowskiego, mościskiego, przemyskiego, sanockiego, starosamborskiego i strzyżowskiego, w województwie lwowskiem;

powiatu wąbrzeskiego, w województwie pomorskiem;

powiatu gnieźnieńskiego, w województwie poznańskiem;

powiatów: brzeżańskiego, podhajeckiego i skałackiego, w województwie tarnopolskiem oraz

powiatu kutnowskiego, w województwie warszawskiem

- z dniem 1 marca 1931 r. wchodzą w życie postanowienia ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr . 121. poz. 868) z wyjątkiem postanowień art. 1 ust. 1 oraz art. art. 5, 8, 9 tejże ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1931 r.

Dla obszaru każdego z powiatów, wymienionych w § 1, dla obszaru gminy Sztabin, w powiecie augustowskim, dla obszaru gmin: Skidel i Zytomla, w powiecie grodzieńskim, jako też dla obszaru gmin: Bieliny i Dąbrowa, w powiecie kieleckim, powołuje się po jednej komisji kwalifikacyjnej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.