Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.80.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 września 1933 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 481), zarządzam co następuje:
Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy wartości 15 gr z godłem Państwa.
Rysunek znaczka o wymiarze 18 x 22 mm przedstawia w środkowej części prostokąt obramowany linjami, w którym na tle z heraldycznych linij umieszczone jest godło Państwa; po obydwu stronach godła znajdują się ornamentacje z roślin stylizowanych.

Nad godłem znajduje się ciemny napis "POCZTA POLSKA", a po obydwu bokach tego napisu, w narożach są prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne.

W dolnej części znaczka, pośrodku, umieszczona jest liczba "15", a po bokach liczby litery "GR"; pod literami znajdują się ornamenty roślinne. U dołu znaczka w obydwu jego narożach znajdują się prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne.

Granice rysunku znaczka, górne i dolne, zakończone są linjami poziomemi.

Kolor znaczka jest ciemno-różowy.

Znaczek jest drukowany na papierze z wodnym znakiem, przedstawiającym, trąbki pocztowe.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 października 1933 r.