Wprowadzenie w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 17 listopada 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U.R.P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Z okazji odbyć się mającej w roku 1929 Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, wprowadza się w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe opłaty wartości 25 groszy.
Rysunek tych znaczków, o wymiarze 22 X 39 m/m, w środkowej części, na tle ciemnego prostokąta, przedstawia głowę bożka Światowida. W górnej części znaczka, z lewej strony, na ciemnem tle widnieje jasna liczba "25" i napis z drobnych liter "gr", z prawej zaś na jasnem tle ciemny napis "Poczta Polska". W dolnej części znaczka, na jasnem tle, znajduje się napis z ciemnych liter "Powszechna Wystawa Krajowa". Lewy środkowy brzeg znaczka i prawy dolny posiadają ornamentacje z figur geometrycznych. Kolor znaczka bronzowy.
Znajdujące się w obiegu pocztowe znaczki opłaty 25 gr poprzednich edycyj są nadal ważne.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.