Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.519

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 29 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie wprowadzenia świadectw dla przywozu i wywozu przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych.

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz. Ust. № 75 poz. 508) oraz art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. (Dz. Ust. № 63 poz. 388), zarządza się co następuje:
§  1. Przywóz i wywóz węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się może tylko na zasadzie świadectw przewozowych, wydawanych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
§  2. Świadectwa, wymienione w § 1, podlegają opłacie, obliczanej od tonny węgla, koksu lub brykietów na pokrycie kosztów, związanych z regulowaniem handlu zagranicznego węglem i koksem. Wysokość tych opłat określi osobne rozporządzenie.
§  3. Świadectwa przewozowe są imienne, nie mogą być odstąpione i są ważne na czas, wskazany w samem świadectwie.
§  4. Przekroczenia postanowień ninieiszego rozporządzenia będą karane na zasadzie art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 75, poz. 508).
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 października 1921 r.

Sprostowanie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. № 66, poz. 421).

W wyżej wymienionem rozporządzeniu w tabeli dodatków drożyźnianych pod napisem "1 Urzędnicy" (str. 1145) wydrukowano odnośnie do XI stopnia służbowego w rubryce miejscowości klasy V mylnie sumę "3336" zamiast "3366".