Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.425

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi program nadzoru nad chorobą niebieskiego języka w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2012 R.

1. Identyfikacja programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego choroby niebieskiego języka

Z uwagi na brak stwierdzonych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotychczasowe ujemne wyniki badań laboratoryjnych uzyskane w programie wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w roku 2010, a także na podstawie zgłoszeń do powiatowego lekarza weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz (bierny nadzór kliniczny w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła i owiec pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), dokonywanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1266/2007", należy uznać, że choroba ta nie występuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej endemicznie. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa, zachodzące zmiany klimatyczne oraz występowanie choroby niebieskiego języka w państwach graniczących z Rzeczpospolitą Polską nie należy wykluczać takiego zagrożenia w przyszłości.

Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2010 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2010 r.

Liczba bydła podlegająca badaniom laboratoryjnym w ramach programuWynik badania
ELISART PCR
(+)(-)(+)(-)
15 8048615 6430199

Wyniki badań laboratoryjnych owiec przeprowadzonych w 2010 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wyniki badań laboratoryjnych owiec przeprowadzonych w 2010 r.

Liczba owiec podlegająca badaniom laboratoryjnym w ramach programuWynik badania
ELISART PCR
(+)(-)(+)(-)
13 55931313 0110606

Program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka stanowi, że w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA) lekarz weterynarii pobiera próbki od bydła i owiec, u których stwierdzono obecność przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka, i przesyła je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa. Niemniej jednak w 2010 r. przeprowadzono więcej badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR), niż zakładał program. Zaistniała sytuacja jest wynikiem przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR) w niektórych powiatach u wszystkich sztuk bydła i owiec znajdujących się w stadzie, w związku z uzyskaniem dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA) u kilku sztuk pochodzących z takiego stada.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 1266/2007, tj. od dnia 1 listopada 2007 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki bydła, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka oraz materiał genetyczny wirusa tej choroby. Wszystkie sztuki bydła, u których potwierdzono w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR) obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite.

W związku z przypadkami wystąpienia w poprzednich latach choroby niebieskiego języka wywołanej przez serotyp wirusa BTV-8 w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską (w pobliżu zachodniej i południowej granicy) oraz ze względu na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła, u którego uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego (serologicznego oraz wirusologicznego) w kierunku choroby niebieskiego języka, należy uznać, że istnieje pewne zagrożenie pojawienia się tej choroby w tych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej, do których zostało wprowadzone bydło w ramach handlu.

W dniu 16 maja 2008 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła zgodnie z art. 9a rozporządzenia nr 1266/2007 warunki przejściowe dla zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1266/2007. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że warunki przejściowe powinny być stosowane jedynie w przypadku uzasadnionego ryzyka przeniesienia choroby niebieskiego języka. Stąd też, zgodnie z tymi warunkami przejściowymi, bydło wprowadzane z państw członkowskich Unii Europejskiej, w których ta choroba występuje powszechnie, musi być przed wysyłką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaszczepione lub poddane dwóm badaniom laboratoryjnym (serologicznym) w celu wykrycia przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka.

W dniu 1 czerwca 2010 r. zostały zniesione obszary zapowietrzone i zagrożone, w których znajdowały się niektóre powiaty położone w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Wyznaczenie obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikało z wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej.

3. Opis programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

3.1. Cel programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka

Obowiązek realizacji programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, zwanego dalej "programem", wynika z art. 4 rozporządzenia nr 1266/2007. Jest on realizowany na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje co najmniej bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laboratoryjny.

Corocznie są prowadzone szkolenia dla lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie postępowania przy zwalczaniu i wykrywaniu choroby niebieskiego języka, natomiast dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej szkolenia w tym zakresie, w miarę potrzeby, są prowadzone na poziomie powiatowych inspektoratów weterynarii. Są prowadzone również kampanie uświadamiające dla posiadaczy bydła i owiec, mające na celu umożliwienie, szczególnie w sezonie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, rozpoznania objawów klinicznych choroby niebieskiego języka. Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii została utworzona zakładka "Choroba niebieskiego języka", w której są umieszczone dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące rozpoznawania choroby niebieskiego języka, w tym ulotka informacyjna opisująca objawy, a także zdjęcia przedstawiające kliniczny obraz tej choroby.

Aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne), prowadzone zgodnie z ust. 2.2.2 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007.

Program ma na celu:

1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-8) lub wykrycie wprowadzenia innych serotypów;

2) wykrycie dowodów przenoszenia wirusa z obszarów, gdzie wirus występuje, przez losowe badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w populacji gatunków podatnych na zakażenie na obszarze danego powiatu wynosi 20%.

Badaniu poddane będzie bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus) oraz owce powyżej 3. miesiąca życia. Nie będą badane dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych.

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe, bliskość zbiorników wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych - testem ELISA).

W związku z tym, że nie stwierdzono występowania choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u sztuk rodzimych, a wyniki badań laboratoryjnych (serologicznych i wirusologicznych) przeprowadzonych w poprzednich latach były ujemne, co potwierdza niewystępowanie wirusa choroby niebieskiego języka w populacji zwierząt z gatunków wrażliwych na tę chorobę, w programie częstotliwość badań laboratoryjnych (serologicznych i wirusologicznych) - w stosunku do lat ubiegłych - zostanie ograniczona do dwukrotnego pobierania próbek w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides.

Badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) będą przeprowadzane dwukrotnie, w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, tj. od dnia 1 maja do dnia 15 września 2012 r. Pierwsze pobranie próbek odbędzie się w miesiącach maj - czerwiec, drugie w miesiącach sierpień - wrzesień. Pobrane próbki będą badane laboratoryjnie (serologicznie - testem ELISA).

W przypadku uzyskania dodatniego lub wątpliwego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA), od sztuk bydła lub owiec, u których wykryto przeciwciała dla wirusa, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR lub rt RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka.

Przy realizacji programu będą uwzględnione wyniki badań laboratoryjnych bydła lub owiec utrzymywanych w stadach, do których wprowadzono zwierzęta w ramach handlu, przeprowadzonych w ramach zadania "Ocena występowania choroby niebieskiego języka na terenie kraju" realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, objętego programem wieloletnim "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego".

3.2. Przewidywane korzyści wynikające z realizacji programu

Realizacja programu pozwoli na uzyskanie informacji o sytuacji epizootycznej w zakresie choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich analizę.

Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, badania laboratoryjne przeprowadzone w ramach programu pozwolą na ich wczesne wykrycie, co umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków administracyjnych w celu likwidacji ognisk choroby. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających zarówno ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej, jak i związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt), ponoszonych przez hodowców i producentów bydła i owiec lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami.

3.3. Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) liczba stad, w których są utrzymywane bydło i owce, oraz pogłowie zwierząt wchodzących w skład tych stad, na dzień 31 grudnia 2010 r. (raport z dnia 24 stycznia 2011 r.), wynosi:

643741 stad bydła

6067488 sztuk bydła

7874 stad owiec

232459 sztuk owiec

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od bydła (dwukrotne badanie) - 5223 x 2 = 10446.

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od owiec (dwukrotne badanie) - 4493 x 2 = 8986.

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych (serologicznych) podczas każdego z dwóch pobrań próbek (obliczona według programu kalkulacyjnego WIN EPISCOPE 2.0: improved epidemiological software for veterinary medicine. Veterinary Record (2001)), łącznie dla bydła i owiec, wynosi 9716.

Szczegółowe dane dotyczące liczby próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w poszczególnych powiatach, zawiera tabela 3 odnosząca się do bydła oraz tabela 4 odnosząca się do owiec.

Tabela 3. Liczba próbek, które zostaną pobrane od bydła do badań laboratoryjnych w każdym z dwóch pobrań próbek

WojewództwoPowiatLiczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życiaLiczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecieLiczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie
dolnośląskiebolesławiecki1 97914402
dolnośląskiedzierżoniowski3 10414
dolnośląskiegłogowski3 55814
dolnośląskiegórowski7 95614
dolnośląskiejaworski3 73014
dolnośląskieJelenia Góra39914
dolnośląskiejeleniogórski3 88014
dolnośląskiekamiennogórski4 63214
dolnośląskiekłodzki8 38814
dolnośląskieLegnica1510
dolnośląskielegnicki4 99114
dolnośląskielubański2 94314
dolnośląskielubiński1 30714
dolnośląskielwówecki5 41614
dolnośląskiemilicki5 26314
dolnośląskieoleśnicki7 09114
dolnośląskieoławski86914
dolnośląskiepolkowicki2 72314
dolnośląskiestrzeliński3 60514
dolnośląskieśredzki2 73614
dolnośląskieświdnicki5 24714
dolnośląskietrzebnicki7 26714
dolnośląskiewałbrzyski4 76314
dolnośląskiewołowski3 06314
dolnośląskieWrocław39114
dolnośląskiewrocławski1 96114
dolnośląskieząbkowicki6 17414
dolnośląskiezgorzelecki1 45314
dolnośląskiezłotoryjski3 50114
RAZEM108 405402
kujawsko-pomorskiealeksandrowski16 26514318
kujawsko-pomorskiebrodnicki34 99814
kujawsko-pomorskiebydgoski13 91914
kujawsko-pomorskieBydgoszcz6213
kujawsko-pomorskiechełmiński11 92214
kujawsko-pomorskiegolubsko-dobrzyński22 17814
kujawsko-pomorskieGrudziądz13513
kujawsko-pomorskiegrudziądzki15 80014
kujawsko-pomorskieinowrocławski30 19714
kujawsko-pomorskielipnowski31 63114
kujawsko-pomorskiemogileński15 70914
kujawsko-pomorskienakielski29 43314
kujawsko-pomorskieradziejowski34 90314
kujawsko-pomorskierypiński31 06114
kujawsko-pomorskiesępoleński16 61514
kujawsko-pomorskieświecki19 11314
kujawsko-pomorskieToruń12313
kujawsko-pomorskietoruński26 58514
kujawsko-pomorskietucholski15 07014
kujawsko-pomorskiewąbrzeski15 52814
kujawsko-pomorskieWłocławek6813
kujawsko-pomorskiewłocławski33 39714
kujawsko-pomorskieżniński24 55314
RAZEM439 265318
lubelskiebialski44 97514329
lubelskieBiała Podlaska12613
lubelskiebiłgorajski15 44914
lubelskieChełm1510
lubelskiechełmski19 82514
lubelskiehrubieszowski22 07414
lubelskiejanowski11 82814
lubelskiekrasnostawski15 20914
lubelskiekraśnicki11 39314
lubelskielubartowski21 81314
lubelskielubelski31 08214
lubelskieLublin39214
lubelskiełęczyński8 12014
lubelskiełukowski53 36114
lubelskieopolski3 10914
lubelskieparczewski13 11814
lubelskiepuławski9 13714
lubelskieradzyński25 50614
lubelskierycki17 20214
lubelskieświdnicki5 63814
lubelskietomaszowski15 36514
lubelskiewłodawski15 06414
lubelskiezamojski28 35814
lubelskieZamość4912
RAZEM388 208329
lubuskiegorzowski9 93214192
lubuskieGorzów Wielkopolski29614
lubuskiekrośnieński3 90614
lubuskiemiędzyrzecki5 05114
lubuskienowosolski2 18414
lubuskiesłubicki3 89614
lubuskiestrzelecko-drezdenecki7 18514
lubuskiesulęciński8 22414
lubuskieświebodziński4 05714
lubuskiewschowski9 86114
lubuskieZielona Góra1810
lubuskiezielonogórski9 60514
lubuskieżagański3 06314
lubuskieżarski6 72014
RAZEM73 998192
łódzkiebełchatowski11 90014335
łódzkiebrzeziński5 46514
łódzkiekutnowski36 50914
łódzkiełaski14 38314
łódzkiełęczycki37 48314
łódzkiełowicki66 51014
łódzkiełódzki wschodni6 76314
łódzkieŁódź1 32714
łódzkieopoczyński21 72014
łódzkiepabianicki9 94014
łódzkiepajęczański11 25714
łódzkiepiotrkowski26 24014
łódzkiePiotrków Trybunalski50314
łódzkiepoddębicki33 86514
łódzkieradomszczański21 15514
łódzkierawski7 11114
łódzkiesieradzki53 88214
łódzkieSkierniewice9413
łódzkieskierniewicki16 67914
łódzkietomaszowski22 83814
łódzkiewieluński13 77014
łódzkiewieruszowski7 93014
łódzkiezduńskowolski5 86114
łódzkiezgierski26 23614
RAZEM459 421335
małopolskiebocheński8 38614308
małopolskiebrzeski7 80914
małopolskiechrzanowski43414
małopolskiedąbrowski8 38614
małopolskiegorlicki15 88514
małopolskiekrakowski11 39114
małopolskieKraków52814
małopolskielimanowski21 75114
małopolskiemiechowski15 69714
małopolskiemyślenicki7 10214
małopolskienowosądecki27 18114
małopolskienowotarski34 95014
małopolskieNowy Sącz47914
małopolskieolkuski6 39614
małopolskieoświęcimski2 59014
małopolskieproszowicki5 20614
małopolskiesuski4 43714
małopolskietarnowski18 65214
małopolskieTarnów19914
małopolskietatrzański7 11114
małopolskiewadowicki6 80514
małopolskiewielicki4 96214
RAZEM216 337308
mazowieckiebiałobrzeski10 14314584
mazowieckieciechanowski42 04014
mazowieckiegarwoliński33 51614
mazowieckiegostyniński15 26314
mazowieckiegrodziski4 36014
mazowieckiegrójecki6 31714
mazowieckiekozienicki10 62714
mazowieckielegionowski1 55814
mazowieckielipski11 88014
mazowieckiełosicki20 66514
mazowieckiemakowski52 29814
mazowieckiemiński30 75714
mazowieckiemławski65 04014
mazowieckienowodworski6 61114
mazowieckieostrołęcki129 95614
mazowieckieOstrołęka20114
mazowieckieostrowski70 41914
mazowieckieotwocki4 89214
mazowieckiepiaseczyński3 43114
mazowieckiePłock42714
mazowieckiepłocki57 38414
mazowieckiepłoński46 63614
mazowieckiepruszkowski89614
mazowieckieprzasnyski69 29014
mazowieckieprzysuski13 26614
mazowieckiepułtuski31 94614
mazowieckieRadom50114
mazowieckieradomski30 16314
mazowieckieSiedlce2811
mazowieckiesiedlecki60 56414
mazowieckiesierpecki45 34014
mazowieckiesochaczewski13 07914
mazowieckiesokołowski52 35814
mazowieckieszydłowiecki4 21114
mazowieckieWarszawa9813
mazowieckiewarszawski zachodni3 38514
mazowieckiewęgrowski41 86014
mazowieckiewołomiński15 89314
mazowieckiewyszkowski21 84914
mazowieckiezwoleński14 34514
mazowieckieżuromiński48 92314
mazowieckieżyrardowski4 70714
RAZEM1 097 123584
opolskiebrzeski4 45314168
opolskiegłubczycki14 18014
opolskiekędzierzyńsko-kozielski10 78214
opolskiekluczborski10 83214
opolskiekrapkowicki6 10914
opolskienamysłowski4 42114
opolskienyski9 47314
opolskieoleski16 03314
opolskieOpole1 07314
opolskieopolski11 29114
opolskieprudnicki13 96914
opolskiestrzelecki14 29714
RAZEM116 913168
podkarpackiebieszczadzki3 39214346
podkarpackiebrzozowski4 27814
podkarpackiedębicki8 95414
podkarpackiejarosławski6 90514
podkarpackiejasielski6 43614
podkarpackiekolbuszowski6 75914
podkarpackieKrosno5912
podkarpackiekrośnieński5 93614
podkarpackieleski1 57714
podkarpackieleżajski4 69214
podkarpackielubaczowski7 44014
podkarpackiełańcucki3 37914
podkarpackiemielecki7 77514
podkarpackieniżański4 06014
podkarpackieprzemyski5 43714
podkarpackiePrzemyśl5812
podkarpackieprzeworski7 68314
podkarpackieropczycko-sędziszowski7 58014
podkarpackierzeszowski9 99414
podkarpackieRzeszów24314
podkarpackiesanocki9 50514
podkarpackiestalowowolski2 15614
podkarpackiestrzyżowski3 74814
podkarpackieTarnobrzeg25014
podkarpackietarnobrzeski3 08514
RAZEM121 381346
podlaskieaugustowski59 29914237
podlaskiebiałostocki70 22514
podlaskieBiałystok9113
podlaskiebielski54 89214
podlaskiegrajewski60 24114
podlaskiehajnowski13 34314
podlaskiekolneński73 06414
podlaskieŁomża32614
podlaskiełomżyński88 80714
podlaskiemoniecki56 21414
podlaskiesejneński31 03414
podlaskiesiemiatycki46 32714
podlaskiesokólski67 02714
podlaskiesuwalski61 80814
podlaskieSuwałki35514
podlaskiewysokomazowiecki123 28614
podlaskiezambrowski52 54514
RAZEM858 884237
pomorskiebytowski14 58514263
pomorskiechojnicki22 45214
pomorskieczłuchowski3 51614
pomorskieGdańsk45614
pomorskiegdański6 21114
pomorskieGdynia24914
pomorskiekartuski21 96914
pomorskiekościerski19 31914
pomorskiekwidzyński10 27114
pomorskielęborski7 13014
pomorskiemalborski7 24514
pomorskienowodworski8 25414
pomorskiepucki8 15814
pomorskieSłupsk2111
pomorskiesłupski10 86214
pomorskiestarogardzki13 17614
pomorskiesztumski14 93414
pomorskietczewski9 45814
pomorskiewejherowski12 79114
RAZEM191 057263
śląskiebędziński3 20214472
śląskiebielski4 88514
śląskieBielsko-Biała30814
śląskiebieruńsko-lędziński1 80814
śląskieBytom3712
śląskieChorzów139
śląskiecieszyński10 96714
śląskieCzęstochowa40814
śląskieczęstochowski15 97414
śląskieDąbrowa Górnicza28714
śląskieGliwice54314
śląskiegliwicki6 17714
śląskieJastrzębie-Zdrój57014
śląskieJaworzno6613
śląskieKatowice11113
śląskiekłobucki6 85314
śląskielubliniecki9 31014
śląskiemikołowski3 03014
śląskieMysłowice32414
śląskiemyszkowski6 30114
śląskiePiekary Śląskie3412
śląskiepszczyński5 66614
śląskieraciborski12 78214
śląskieRuda Śląska5712
śląskierybnicki88114
śląskieRybnik24214
śląskieSiemianowice Śląskie2611
śląskieSosnowiec3112
śląskieŚwiętochłowice11
śląskietarnogórski3 30114
śląskieTychy85514
śląskiewodzisławski1 64314
śląskieZabrze10213
śląskiezawierciański26 21814
śląskieŻory35314
śląskieżywiecki4 31014
RAZEM127 676472
świętokrzyskiebuski19 86314196
świętokrzyskiejędrzejowski28 42514
świętokrzyskiekazimierski10 61514
świętokrzyskieKielce30814
świętokrzyskiekielecki37 91214
świętokrzyskiekonecki11 88014
świętokrzyskieopatowski23 89614
świętokrzyskieostrowiecki9 53914
świętokrzyskiepińczowski11 61314
świętokrzyskiesandomierski4 90914
świętokrzyskieskarżyski99414
świętokrzyskiestarachowicki7 28214
świętokrzyskiestaszowski11 01814
świętokrzyskiewłoszczowski17 94814
RAZEM196 202196
warmińsko-mazurskiebartoszycki20 47414293
warmińsko-mazurskiebraniewski16 28814
warmińsko-mazurskiedziałdowski23 84714
warmińsko-mazurskieElbląg25914
warmińsko-mazurskieelbląski32 42414
warmińsko-mazurskieełcki28 34614
warmińsko-mazurskiegiżycki21 32814
warmińsko-mazurskiegołdapski13 82814
warmińsko-mazurskieiławski26 88614
warmińsko-mazurskiekętrzyński19 33014
warmińsko-mazurskielidzbarski21 62214
warmińsko-mazurskiemrągowski26 72414
warmińsko-mazurskienidzicki15 34514
warmińsko-mazurskienowomiejski14 84614
warmińsko-mazurskieolecki20 94414
warmińsko-mazurskieOlsztyn13113
warmińsko-mazurskieolsztyński33 17614
warmińsko-mazurskieostródzki23 92314
warmińsko-mazurskiepiski30 35914
warmińsko-mazurskieszczycieński35 85314
warmińsko-mazurskiewęgorzewski11 56314
RAZEM437 496293
wielkopolskiechodzieski9 31914
wielkopolskieczarnkowsko-trzcianecki25 22314
wielkopolskiegnieźnieński30 19314
wielkopolskiegostyński57 91914
wielkopolskiegrodziski21 76814
wielkopolskiejarociński20 80814
wielkopolskiekaliski33 62914
wielkopolskieKalisz36714
wielkopolskiekępiński12 79614
wielkopolskiekolski46 76314
wielkopolskieKonin46214
wielkopolskiekoniński47 22614
wielkopolskiekościański39 74514
wielkopolskiekrotoszyński49 82114
wielkopolskieleszczyński27 18914490
wielkopolskieLeszno32814
wielkopolskiemiędzychodzki6 50014
wielkopolskienowotomyski13 09014
wielkopolskieobornicki11 58414
wielkopolskieostrowski34 50514
wielkopolskieostrzeszowski22 18514
wielkopolskiepilski31 08114
wielkopolskiepleszewski17 30914
wielkopolskiePoznań82714
wielkopolskiepoznański24 56314
wielkopolskierawicki36 75514
wielkopolskiesłupecki19 00714
wielkopolskieszamotulski16 51314
wielkopolskieśredzki15 17714
wielkopolskieśremski18 05814
wielkopolskieturecki30 10714
wielkopolskiewągrowiecki19 17114
wielkopolskiewolsztyński18 53814
wielkopolskiewrzesiński17 90814
wielkopolskiezłotowski14 40414
RAZEM790 838490
zachodniopomorskiebiałogardzki3 36314
zachodniopomorskiechoszczeński5 74714
zachodniopomorskiedrawski3 91214
zachodniopomorskiegoleniowski7 10514
zachodniopomorskiegryficki7 13814
zachodniopomorskiegryfiński4 65514
zachodniopomorskiekamieński7 48214
zachodniopomorskiekołobrzeski4 22514
zachodniopomorskieKoszalin5712
zachodniopomorskiekoszaliński8 82914290
zachodniopomorskiełobeski2 36414
zachodniopomorskiemyśliborski3 22114
zachodniopomorskiepolicki1 38014
zachodniopomorskiepyrzycki3 73314
zachodniopomorskiesławieński6 73614
zachodniopomorskiestargardzki12 56814
zachodniopomorskieSzczecin10513
zachodniopomorskieszczecinecki6 42414
zachodniopomorskieświdwiński6 68414
zachodniopomorskieŚwinoujście12713
zachodniopomorskiewałecki1 16914
RAZEM97 024290
WSZYSTKIE WOJEWÓDZTWA5 720 2285 2235 223

Tabela 4. Liczba próbek, które zostaną pobrane od owiec do badań laboratoryjnych w każdym z dwóch pobrań próbek

WojewództwoPowiatLiczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życiaLiczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecieLiczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie
dolnośląskiebolesławiecki18414364
dolnośląskiedzierżoniowski31914
dolnośląskiegłogowski18214
dolnośląskiegórowski1510
dolnośląskiejaworski72714
dolnośląskieJelenia Góra88
dolnośląskiejeleniogórski65714
dolnośląskiekamiennogórski84214
dolnośląskiekłodzki1 58914
dolnośląskielegnicki13413
dolnośląskielubański2411
dolnośląskielubiński23414
dolnośląskielwówecki70714
dolnośląskiemilicki6913
dolnośląskieoleśnicki28814
dolnośląskieoławski3812
dolnośląskiepolkowicki34114
dolnośląskiestrzeliński77
dolnośląskieśredzki37314
dolnośląskieświdnicki1 58914
dolnośląskietrzebnicki8313
dolnośląskiewałbrzyski25514
dolnośląskiewołowski43314
dolnośląskieWrocław59014
dolnośląskiewrocławski2511
dolnośląskieząbkowicki77814
dolnośląskiezgorzelecki22214
dolnośląskiezłotoryjski80214
RAZEM11 515364
kujawsko-pomorskiealeksandrowski37614243
kujawsko-pomorskiebrodnicki32214
kujawsko-pomorskiebydgoski89614
kujawsko-pomorskieBydgoszcz99
kujawsko-pomorskiechełmiński51114
kujawsko-pomorskiegolubsko-dobrzyński83014
kujawsko-pomorskiegrudziądzki1810
kujawsko-pomorskieinowrocławski1 82814
kujawsko-pomorskielipnowski67014
kujawsko-pomorskiemogileński23814
kujawsko-pomorskienakielski4 66714
kujawsko-pomorskieradziejowski50514
kujawsko-pomorskiesępoleński30214
kujawsko-pomorskieświecki61614
kujawsko-pomorskietoruński31714
kujawsko-pomorskiewąbrzeski37514
kujawsko-pomorskiewłocławski48514
kujawsko-pomorskieżniński1 05214
RAZEM14 017243
lubelskiebialski4 18314285
lubelskieBiała Podlaska2010
lubelskiebiłgorajski24014
lubelskiechełmski1 08614
lubelskiehrubieszowski11313
lubelskiejanowski4112
lubelskiekrasnostawski59214
lubelskiekraśnicki25114
lubelskielubartowski19714
lubelskielubelski20614
lubelskiełęczyński20914
lubelskiełukowski18414
lubelskieopolski13113
lubelskieparczewski57814
lubelskiepuławski49414
lubelskieradzyński2 55414
lubelskierycki28514
lubelskieświdnicki29314
lubelskietomaszowski9013
lubelskiewłodawski2 28114
lubelskiezamojski59214
RAZEM14 620285
lubuskiegorzowski14013162
lubuskiekrośnieński30614
lubuskiemiędzyrzecki69414
lubuskienowosolski14513
lubuskiesłubicki39414
lubuskiestrzelecko-drezdenecki11013
lubuskiesulęciński10113
lubuskieświebodziński63914
lubuskiewschowski10913
lubuskiezielonogórski20614
lubuskieżagański6913
lubuskieżarski1 71114
RAZEM4 624162
łódzkiebełchatowski67014
łódzkiebrzeziński22414
łódzkiekutnowski15713
łódzkiełaski1 90014317
łódzkiełęczycki13213
łódzkiełowicki17014
łódzkiełódzki wschodni55714
łódzkieŁódź6013
łódzkieopoczyński1 12214
łódzkiepabianicki21414
łódzkiepajęczański84114
łódzkiepiotrkowski68414
łódzkiePiotrków Trybunalski2511
łódzkiepoddębicki74114
łódzkieradomszczański1 52514
łódzkierawski65314
łódzkiesieradzki92914
łódzkieSkierniewice33
łódzkieskierniewicki1 51314
łódzkietomaszowski1 13314
łódzkiewieluński1 31114
łódzkiewieruszowski8213
łódzkiezduńskowolski15413
łódzkiezgierski25014
RAZEM15 050317
małopolskiebocheński22014274
małopolskiebrzeski23814
małopolskiechrzanowski129
małopolskiedąbrowski4512
małopolskiegorlicki1 61514
małopolskiekrakowski64014
małopolskieKraków21314
małopolskielimanowski4 29214
małopolskiemiechowski17314
małopolskiemyślenicki53814
małopolskienowosądecki3 99714
małopolskienowotarski26 10414
małopolskieNowy Sącz55
małopolskieolkuski16114
małopolskieoświęcimski2811
małopolskieproszowicki2511
małopolskiesuski22814
małopolskietarnowski52514
małopolskieTarnów22
małopolskietatrzański19 75014
małopolskiewadowicki25114
małopolskiewielicki20014
RAZEM59 262274
mazowieckiebiałobrzeski5312491
mazowieckieciechanowski24314
mazowieckiegarwoliński85214
mazowieckiegostyniński9513
mazowieckiegrodziski3912
mazowieckiegrójecki48314
mazowieckiekozienicki12013
mazowieckielegionowski6813
mazowieckielipski4212
mazowieckiełosicki57414
mazowieckiemakowski26214
mazowieckiemiński39414
mazowieckiemławski1710
mazowieckienowodworski5112
mazowieckieostrołęcki8813
mazowieckieOstrołęka66
mazowieckieostrowski3612
mazowieckieotwocki9513
mazowieckiepiaseczyński26914
mazowieckiePłock11
mazowieckiepłocki93714
mazowieckiepłoński19014
mazowieckiepruszkowski149
mazowieckieprzasnyski16314
mazowieckieprzysuski47414
mazowieckiepułtuski7613
mazowieckieradomski27514
mazowieckiesiedlecki75614
mazowieckiesierpecki88
mazowieckiesochaczewski15913
mazowieckiesokołowski14013
mazowieckieszydłowiecki4312
mazowieckieWarszawa1 43914
mazowieckiewarszawski zachodni3812
mazowieckiewęgrowski29014
mazowieckiewołomiński4712
mazowieckiewyszkowski6913
mazowieckiezwoleński1910
mazowieckieżuromiński5212
mazowieckieżyrardowski5412
RAZEM9 031491
opolskiebrzeski5912155
opolskiegłubczycki7113
opolskiekędzierzyńsko-kozielski9313
opolskiekluczborski32714
opolskiekrapkowicki149
opolskienamysłowski10713
opolskienyski72414
opolskieoleski33514
opolskieOpole21314
opolskieopolski19214
opolskieprudnicki5412
opolskiestrzelecki9113
RAZEM2 280155
podkarpackiebieszczadzki1 49414277
podkarpackiebrzozowski21714
podkarpackiedębicki6813
podkarpackiejarosławski48814
podkarpackiejasielski1 40014
podkarpackiekolbuszowski4812
podkarpackiekrośnieński1 00714
podkarpackieleski2 12414
podkarpackieleżajski7413
podkarpackielubaczowski1 79114
podkarpackiełańcucki13213
podkarpackiemielecki16114
podkarpackieniżański8513
podkarpackieprzemyski1 51214
podkarpackiePrzemyśl2911
podkarpackieprzeworski31114
podkarpackieropczycko-sędziszowski3112
podkarpackierzeszowski61414
podkarpackiesanocki2 92114
podkarpackiestalowowolski55
podkarpackiestrzyżowski48614
podkarpackietarnobrzeski33
RAZEM15 001277
podlaskieaugustowski70514198
podlaskiebiałostocki1 56514
podlaskieBiałystok99
podlaskiebielski3 01214
podlaskiegrajewski48314
podlaskiehajnowski2 29614
podlaskiekolneński8313
podlaskiełomżyński13213
podlaskiemoniecki65314
podlaskiesejneński24014
podlaskiesiemiatycki1 03714
podlaskiesokólski6 20214
podlaskiesuwalski43714
podlaskiewysokomazowiecki46114
podlaskiezambrowski139
RAZEM17 328198
pomorskiebytowski2 80414
pomorskiechojnicki50514
pomorskieczłuchowski13013
pomorskieGdańsk3612
pomorskiegdański54414
pomorskieGdynia9413
pomorskiekartuski1 01014
pomorskiekościerski1 10214225
pomorskiekwidzyński30514
pomorskielęborski1 07814
pomorskiemalborski2511
pomorskiepucki5612
pomorskiesłupski2 00614
pomorskiestarogardzki36314
pomorskiesztumski2010
pomorskietczewski1 82814
pomorskiewejherowski1 01314
RAZEM12 919225
śląskiebędziński7113318
śląskiebielski1 16014
śląskieBielsko-Biała4112
śląskieChorzów3812
śląskiecieszyński2 28514
śląskieCzęstochowa2010
śląskieczęstochowski94514
śląskiegliwicki10113
śląskieJastrzębie-Zdrój2711
śląskieKatowice4412
śląskiekłobucki50314
śląskielubliniecki23014
śląskiemikołowski9313
śląskiemyszkowski38414
śląskiePiekary Śląskie77
śląskiepszczyński1 23314
śląskieraciborski13113
śląskieRuda Śląska44
śląskierybnicki17814
śląskieRybnik2111
śląskietarnogórski7613
śląskieTychy139
śląskiewodzisławski9013
śląskiezawierciański31514
śląskieŻory5812
śląskieżywiecki2 04614
RAZEM10 114318
świętokrzyskiebuski18614180
świętokrzyskiejędrzejowski27214
świętokrzyskiekazimierski2611
świętokrzyskieKielce55
świętokrzyskiekielecki1 37414
świętokrzyskiekonecki41814
świętokrzyskieopatowski47414
świętokrzyskieostrowiecki18514
świętokrzyskiepińczowski13513
świętokrzyskiesandomierski7713
świętokrzyskieskarżyski18814
świętokrzyskiestarachowicki22314
świętokrzyskiestaszowski3612
świętokrzyskiewłoszczowski35514
RAZEM3 954180
warmińsko-mazurskiebartoszycki48714284
warmińsko-mazurskiebraniewski1 15514
warmińsko-mazurskiedziałdowski4012
warmińsko-mazurskieElbląg18514
warmińsko-mazurskieelbląski1 24514
warmińsko-mazurskieełcki83814
warmińsko-mazurskiegiżycki58514
warmińsko-mazurskiegołdapski2 06414
warmińsko-mazurskieiławski48014
warmińsko-mazurskiekętrzyński14613
warmińsko-mazurskielidzbarski19614
warmińsko-mazurskiemrągowski27214
warmińsko-mazurskienidzicki12613
warmińsko-mazurskienowomiejski2111
warmińsko-mazurskieolecki50814
warmińsko-mazurskieOlsztyn7113
warmińsko-mazurskieolsztyński1 61514
warmińsko-mazurskieostródzki39014
warmińsko-mazurskiepiski9013
warmińsko-mazurskieszczycieński7513
warmińsko-mazurskiewęgorzewski46114
RAZEM11 050284
wielkopolskiechodzieski2010446
wielkopolskieczarnkowsko-trzcianecki91714
wielkopolskiegnieźnieński83514
wielkopolskiegostyński55014
wielkopolskiegrodziski7113
wielkopolskiejarociński5912
wielkopolskiekaliski53314
wielkopolskieKalisz22
wielkopolskiekępiński3011
wielkopolskiekolski5612
wielkopolskieKonin3212
wielkopolskiekoniński49214
wielkopolskiekościański1 82514
wielkopolskiekrotoszyński1 20714
wielkopolskieleszczyński1 44214
wielkopolskiemiędzychodzki1 21314
wielkopolskienowotomyski2 37114
wielkopolskieobornicki21714
wielkopolskieostrowski37914
wielkopolskieostrzeszowski16013
wielkopolskiepilski74814
wielkopolskiepleszewski18914
wielkopolskiePoznań2311
wielkopolskiepoznański85014
wielkopolskierawicki42714
wielkopolskiesłupecki1 82414
wielkopolskieszamotulski25214
wielkopolskieśredzki34614
wielkopolskieśremski1 51414
wielkopolskieturecki63214
wielkopolskiewągrowiecki27914
wielkopolskiewolsztyński38914
wielkopolskiewrzesiński1 09414
wielkopolskiezłotowski23914
RAZEM21 217446
zachodniopomorskiebiałogardzki74714274
zachodniopomorskiechoszczeński94314
zachodniopomorskiedrawski20414
zachodniopomorskiegoleniowski36314
zachodniopomorskiegryficki26614
zachodniopomorskiegryfiński46814
zachodniopomorskiekamieński10613
zachodniopomorskiekołobrzeski21014
zachodniopomorskieKoszalin109
zachodniopomorskiekoszaliński70314
zachodniopomorskiełobeski40814
zachodniopomorskiemyśliborski5612
zachodniopomorskiepolicki4212
zachodniopomorskiepyrzycki31514
zachodniopomorskiesławieński29914
zachodniopomorskiestargardzki57214
zachodniopomorskieSzczecin139
zachodniopomorskieszczecinecki99214
zachodniopomorskieświdwiński59614
zachodniopomorskieŚwinoujście119
zachodniopomorskiewałecki16314
RAZEM7 487274
WSZYSTKIE WOJEWÓDZTWA229 4694 4934 493

Powiatowy lekarz weterynarii na początku 2012 r. uzyskał dane z ARiMR odnośnie pogłowia bydła oraz owiec. Jeżeli na początku 2012 r. pogłowie bydła lub owiec zmniejszyło się w stosunku do pogłowia wykazanego w tabelach 3 i 4, co uniemożliwi pobranie założonej liczby próbek, powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych zgodnie z tabelą 5 i 6 na podstawie danych dotyczących liczby zwierząt uzyskanych z ARiMR.

Tabela 5. Liczba próbek, które zostaną pobrane od bydła do badań laboratoryjnych, w każdym z dwóch pobrań próbek

Liczba sztuk bydła w powiecieLiczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie
poniżej 9Badanie laboratoryjne wszystkich sztuk bydła
9 - 149
15 - 2010
21 - 3011
31 - 5912
60 - 16013
powyżej 16014

Tabela 6. Liczba próbek, które zostaną pobrane od owiec do badań laboratoryjnych, w każdym z dwóch pobrań próbek

Liczba owiec w powiecieLiczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie
poniżej 9Badanie laboratoryjne wszystkich sztuk owiec
9 - 149
15 - 2010
21 - 3011
31 - 5912
60 - 16013
powyżej 16014

4. Środki przewidziane programem

4.1. Czas trwania programu

Program będzie realizowany w 2012 r.

4.2. Organizacja, kontrola i rola podmiotów uczestniczących w realizacji programu

Za realizację programu są odpowiedzialni powiatowi i wojewódzcy lekarze weterynarii.

Próbki do badań laboratoryjnych będą pobierane przez urzędowych lekarzy weterynarii w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278).

Zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt realizację programu nadzoruje organ szczebla centralnego - Główny Lekarz Weterynarii.

Informacje na temat realizacji programu będą przesyłane przez powiatowych lekarzy weterynarii wojewódzkim lekarzom weterynarii, a następnie, w formie raportów zbiorczych, będą przekazywane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych - testem ELISA i wirusologicznych -testem RT PCR lub rt RT PCR), przeprowadzonych w ramach programu, będą przesyłane do laboratoriów urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

4.3. Wyznaczenie i opis regionów geograficznych i administracyjnych, na których obszarze będzie realizowany program

Program będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym funkcjonuje 16 organów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego (wojewódzcy lekarze weterynarii) oraz 305 organów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego (powiatowi lekarze weterynarii).

5. Akty prawne w zakresie objętym programem

5.1. Akty prawne dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Stada i gospodarstwa znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, są ewidencjonowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) prowadzonego przez ARiMR, zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976);

4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1605);

5) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268, z 2007 r. Nr 18, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 37).

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt istniejący system może zostać użyty do monitorowania przemieszczenia zwierząt.

5.2. Akty prawne dotyczące obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt

1) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. Nr 24, poz. 182 oraz z 2009 r. Nr 23, poz. 139).

5.3. Akty prawne dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru oraz ograniczeń w przemieszczaniu niektórych zwierząt należących do gatunków wrażliwych na zarażenie chorobą niebieskiego języka

1) rozporządzenie nr 1266/2007;

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. U. Nr 125, poz. 1315);

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813, z 2006 r. Nr 44, poz. 315 oraz z 2010 r. Nr 123, poz. 838).

6. Koszty związane z realizacją programu

6.1. Koszty ogólne

Koszty ogólne związane z realizacją programu obejmują koszty związane z przeprowadzaniem badań laboratoryjnych:

1) serologicznych;

2) wirusologicznych.

Koszty badań laboratoryjnych obejmują:

1) dojazd lekarzy weterynarii do gospodarstw w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych;

2) koszty:

a) zakupu igłostrzykawek,

b) pobrania krwi do badań laboratoryjnych,

c) wysyłki pobranych próbek do laboratorium,

d) badań laboratoryjnych (serologicznych testem ELISA i wirusologicznych testem RT PCR lub rt RT PCR).

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA) lekarz weterynarii pobiera próbki od bydła i owiec, u których stwierdzono obecność przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka, i przesyła je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR lub rt RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa.

Mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych (serologicznych i wirusologicznych) przeprowadzonych w 2010 r., dla określenia szacunkowych kosztów przewiduje się, że liczba próbek pobranych do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT PCR lub rt RT PCR) wyniesie 400 sztuk.

Dodatkowo, w związku z wyszczególnieniem zawartym w ust. 1 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne (Dz. Urz. UE L 322 z 06.12.2011, str. 11), w tabeli zawierającej zestawienie szacunkowych kosztów kwalifikowalnych programu uwzględniono dodatkowo tzw. koszty ogólne wynoszące 7% sumy kosztów badań laboratoryjnych (serologicznych testem ELISA i wirusologicznych testem RT PCR lub rt RT PCR) w kierunku choroby niebieskiego języka.

Na potrzeby oszacowania kosztów realizacji programu przyjęto, że podczas każdego z dwóch pobrań próbek do badań laboratoryjnych zostaną pobrane próbki z dwóch stad w każdym powiecie.

Przyjęto, że średnia długość drogi dojazdu do gospodarstwa i z powrotem wynosi 20 km.

Koszt wysłania kurierem próbek z jednego powiatu do laboratorium urzędowego oszacowano na 39 zł.

Wyżej wymienione wydatki są ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną. W ramach realizacji programu nie przewiduje się kosztów ponoszonych przez posiadaczy bydła i owiec.

6.2. Szczegółowa szacunkowa analiza kosztów programu1)

KosztyLiczba jednostekKoszt jednostkowy

w zł

Koszt całkowity

w zł *

Koszt całkowity

w euro

Wniosek o współfinansowanie (tak/nie)
1. Koszty związane z badaniami laboratoryjnymi (serologicznymi)
1.1. Dojazd urzędowych lekarzy weterynarii do gospodarstw2 stada

w powiecie

x 305 powiatów

x 2 pobrania

x 20 km = 24 400 km

0,83582)20.393,524.890,53nie
1.2. Zakup igłostrzykawek19 4320,69a)13.408,083.215,37nie
1.3. Pobranie krwi do badań laboratoryjnych19 4327,604)147.683,2035.415,64nie
1.4. Wysyłka próbek do laboratorium urzędowego305 powiatów

x 2 pobrania = 610

39,00b)23.790,005.705,04nie
1.5. Badanie laboratoryjne (serologiczne -testem ELISA) 19 4325,326)103.378,2424.790,94tak
1.6. Koszty ogólne badań laboratoryjnych wymienionych w ust. 1.5 (7%)7) 7.236,481.735,37tak
2. Koszty związane z badaniami laboratoryjnymi (wirusologicznymi)
2.1. Dojazd urzędowych lekarzy weterynarii do gospodarstw400 próbek

x 20 km = 8 000 km

0,83582)6.686,401.603,45nie
2.2. Zakup igłostrzykawek4000,69a)276,0066,19nie
2.3. Pobranie krwi do badań laboratoryjnych4007,604)3.040,00729,02nie
2.4. Wysyłka próbek do laboratorium urzędowego40039,005)15.600,003.741,01nie
2.5. Badanie laboratoryjne (wirusologiczne -testem RT- PCR) 400133,228)53.288,0012.778,90tak
2.6. Koszty ogólne badań laboratoryjnych wymienionych w ust. 2.5 (7%)7) 3.730,16894,52tak
Koszty łącznie398.510,0895.565,98
Koszty kwalifikowalne167.632,8840.199,73

1) Wyliczenie kosztów według kursu 1 euro = 4,17 zł (kurs walutowy zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

3) Cena jednostkowa zakupu igłostrzykawek została obliczona na podstawie cen zawartych w programach z lat ubiegłych. Przedmiotowa cena wahała się od 0,50 zł do 1,30 zł.

4) Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wysokości wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z późn. zm.).

5) Szacunkowy koszt jednostkowy obliczony na podstawie średniej arytmetycznej cen przesyłek standardowych, krajowych kilku firm kurierskich.

6) Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie kosztów badań laboratoryjnych (serologicznych - testem ELISA) poniesionych na przedmiotowe badania w ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w 2010 r.

7) Zgodnie z ust. 1 lit. c załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne.

8) Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie kosztów badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT-PCR) poniesionych na przedmiotowe badania. W ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w 2010 r.

* Szacunkowe koszty realizacji programu zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273)