§ 1. - Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.425

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2012 r.
§  1.
1.
Wprowadza się program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi program nadzoru nad chorobą niebieskiego języka w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.).