Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.25.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1920 r.
w przedmiocie wprowadzenia polskich marek statystycznych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej Rada Ministrów rozporządza co następuje:
Art.  1.

Zamiast dotychczasowych marek statystycznych austrjackich i niemieckich na komorach celnych będą używane celem uiszczenia należytości statystycznej polskie marki statystyczne od towarów i przedmiotów, wywożonych zagranicę i przywożonych z zagranicy.

Art.  2.

Marki statystyczne będą posiadały napis u góry "Rzeczpospolita Polska", w środku na barwnym polu orła polskiego, u dołu napis "Opłata statystyczna" i po rogach wysokość opłaty liczbami wyrażona:

a) 10 fenigowa marka będzie barwy szarej,
b) 30 fenigowa marka będzie barwy niebieskiej,
c) 1 mk. 50 fen. marka będzie barwy czerwonej.
Art.  3.

Ma komorach dawniejszych austrjackich dotychczasowa opłata statystyczna oznaczona w rozporządzeniu austrjackiego Ministra Handlu z dnia 10 lutego 1907 r. dz. p. № 25 podwyższa się od chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w sposób następujący:

opłata 4 halerzy będzie pobierana w wysokości 10 fenigów,

opłata 12 halerzy będzie pobierana w wysokości 30 fenigów,

Art.  4.

Na komorach dawniejszego Cesarstwa Niemieckiego opłaty statystyczne, oznaczone ustawą o statystyce handlu zagranicznego z dnia 7 lutego 1906 r. (Dziennik Rzeszy str. 109) w kwocie 5 i 10 fenigów od chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą pobierane w wysokości 30 fenigów.

Art.  5.

Jeżeli tytułem opłaty statystycznej mają być pobierane kwoty większe, to można używać marki statystycznej, opiewającej na 1 mk. 50 fen.

Art.  6.

Z wyjątkiem zmian wynikających z powyższych artykułów przepisy dotychczasowe co do pobierania opłat statystycznych pozostają w swej mocy.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia r. b.

Art.  8.

Wykonanie tego rozporządzenia poleca się Dyrektorowi Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu.