Wprowadzenie państwowego rozlewu spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.43.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 kwietnia 1927 r.
o wprowadzeniu państwowego rozlewu spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.

Na zasadzie art. 1 ust. 1 d, art. 66 i 96 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. № 32, poz. 289) zarządzam co następuje:
Państwowy Monopol Spirytusowy obejmuje we własny zarząd rozlew spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.
Dla likwidacji prywatnych rozlewni spirytusu skażonego wyznacza się termin trzymiesięczny, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.