Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.312

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 1 marca 1924 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P. № 79, poz. 527) zarządza się co następuje:
Ustanawia się opłaty wywozowe od:
Poz. tar. celnej:Nazwa, towaru:
56 p. 1.Skórki zajęcze i królicze surowe, 'niewyprawione.
Opłaty wywozowa od skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych będą pobierane w wysokości 60% zysku wywozowego.
Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozporządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. № 57 poz. 365) zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu:
Z dnia:O wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu:(Dz. U. R. P.):
28marca1922r.jaj.23poz.230
23paźdz.1922r.gęsi97poz.693
27stycz.1923r.cukru11poz.74
16maja1923r.drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej54poz.381

zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1923 r. (Dz. U. R. P. Na 120 poz. 970).

Z dnia:0 wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu:(Dz. CI. R. P.):
7czerwca1923r.prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego61poz.457
30sierpnia1923r.otrąb jęczmiennych100poz.787
29września1923r.drzewa liściastego nieobrobionego102poz.800
31paźdz.1923r.mięsa końskiego124poz.1003
1grudnia1923r.ziemniaków127poz.1048
13grudnia1923r.seradeli, wyki, peluszki i koniczyny133poz.1104
1lutego1924r.bali i desek osikowych19poz.190
4lutego1924r.cellulozy26poz.265

po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje się wyrazy "skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych".

Rozporządzenie niniejsze stosuje się do tranzakcji, zawartych po dniu 30 listopada 1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.