Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1104

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 13 grudnia 1923 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny.

Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R P. № 79, poz. 527) i po zasięgnięciu zdania Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządza się co następuje:
Ustanawia się opłaty wywozowe od:
Poz. taryfy celnej:Nazwa towaru:
62 p. 3Seradela, wyka, peluszka i koniczyna
Opłaty wywozowe od seradeli, wyki, peluszki i koniczyny będą pobierane w wysokości 10% zysku wywozowego.
Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozporządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 365) zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz. U. R. P. № 28, poz. 230), z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. № 97, poz. 893), z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od cukru (Dz. U. R. P. № 11, poz. 74), z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. № 54, poz. 381) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2 października 192,3 r. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 970), z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. № 61, poz. 457), z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych (Dz. U. R. P. № 100, poz. 787), z dnia 29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz. U. R. P. № 102, poz. 800), z dnia 31 października 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego (Dz. U. R. P. № 124 poz. 1003), z dnia 1 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu ziemniaków (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1048) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje się wyrazy: "seradeli, wyki, peluszki i koniczyny".
Rozporządzenie niniejsze stosuje się do tranzakcji zawartych po dniu 15 listopada 1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.