Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.34.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 maja 1956 r.
w sprawie wprowadzenia niektórych znaków drogowych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. z 1921 r. Nr 89, poz. 656, z 1928 r. Nr 18, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1948 r. Nr 10, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się jako obowiązujące znaki drogowe według wzorów podanych w załączniku do niniejszego zarządzenia:
1. Znaki ostrzegawcze:
1) znak "niebezpieczny zakręt w prawo" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do niebezpiecznego zakrętu w prawą stronę;
2) znak "niebezpieczny zakręt w lewo" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do niebezpiecznego zakrętu w lewą stronę;
3) znak "podwójny niebezpieczny zakręt, pierwszy w prawo" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do niebezpiecznych zakrętów, z których pierwszy będzie w prawo; w razie gdy zakrętów będzie więcej niż dwa, umieszcza się pod znakiem tabliczkę z odpowiednim napisem;
4) znak "podwójny niebezpieczny zakręt, pierwszy w lewo" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do niebezpiecznych zakrętów, z których pierwszy będzie w lewo; w razie gdy zakrętów będzie więcej niż dwa, umieszcza się pod znakiem tabliczkę z odpowiednim napisem;
5) znak "niebezpieczny zjazd" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do niebezpiecznego zjazdu o spadku drogi ponad 10% albo zjazdu niebezpiecznego w związku z innymi warunkami miejscowymi; wielkość spadku drogi w procentach określa się na znaku;
6) znak "zwężenie jezdni" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do takiego zwężenia jezdni, które może stanowić niebezpieczeństwo;
7) znak "ruchomy most" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do mostu ruchomego (podnoszonego, obrotowego itp.);
8) znak "roboty na drodze" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do miejsca, w którym prowadzone są na jezdni roboty drogowe lub inne; granice odcinka robót powinny być w nocy oznaczone sygnałami świetlnymi;
9) znak "przejście przez jezdnię" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do miejsca wyznaczonego do przejścia pieszych przez jezdnię;
10) znak "dzieci" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci (np. szkół, terenów zabaw itp.);
11) znak "uwaga, zwierzęta" ostrzega kierującego pojazdem drogowym, że zbliża się do specjalnych odcinków drogi, na których jest narażony na spotkanie zwierząt bez dozoru.
2. Znaki zakazu:
1) znak "zakaz skrętu w lewo" zakazuje kierującemu pojazdem drogowym skręcania w lewą stronę;
2) znak "zakaz wyprzedzania" zakazuje wyprzedzania wszystkich pojazdów mechanicznych;
3) znak "zakaz wjazdu rowerów" zakazuje wjazdu rowerzystom;
4) znak "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... metrów" zakazuje wjazdu (w wąskich miejscach na drogach), jeżeli szerokość pojazdu lub ładunku na nim jest większa od szerokości określonej napisem na znaku;
5) znak "zakaz wjazdu pojazdów o całkowitej wysokości ponad ... metrów" zakazuje wjazdu (np. pod mostem lub wiaduktem itp.), jeżeli całkowita wysokość pojazdu lub ładunku na nim jest większa od wysokości określonej napisem na znaku;
6) znak "zatrzymanie przed skrzyżowaniem" (znak stop) nakłada obowiązek na kierującego pojazdem drogowym zatrzymania się na chwilę przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu; znak ten może być stosowany również przed nie zamykanymi przejazdami kolejowymi w jednym poziomie z drogą;
7) znak pomocniczy "koniec ograniczenia szybkości" oznacza miejsca, gdzie przestaje obowiązywać ograniczenie szybkości.
3. Znak nakazu "droga tylko dla rowerów" oznacza, że rowerzyści obowiązani są korzystać tylko z drogi przeznaczonej specjalnie do ruchu rowerów.
§  2.
1. Tarcze znaków ostrzegawczych (§ 1 ust. 1) powinny mieć kształt trójkąta równoramiennego z obrzeżem czerwonym oraz symbolem i napisem czarnym na jasnożółtym tle.
2. Tarcze znaków zakazu (§ 1 ust. 2) powinny mieć kształt okrągły z obrzeżem czerwonym oraz symbolem i napisem czarnym na białym tle; wyjątek stanowi znak "zakaz wyprzedzania" (§ 1 ust. 2 pkt 2), na którym symbol po lewej stronie jest koloru czerwonego, oraz znak "koniec ograniczenia szybkości" (§ 1 ust. 2 pkt 7), który ma kształt okrągły bez obrzeża z czarnym pasem ukośnym na białym tle. Znak ten może być umieszczony po prawej stronie drogi na osobnym słupie lub na odwrotnej stronie znaku "ograniczanie szybkości" po lewej stronie drogi.
3. Tarcza znaku nakazu "droga tylko dla rowerów" powinna mieć kształt okrągły i symbol biały na niebieskim tle.
§  3.
1. Dotychczas stosowane znaki są obowiązujące na równi ze znakami nowymi, wymienionymi w § 1.
2. Wprowadzenie nowych znaków odbywać się będzie stopniowo wzdłuż poszczególnych szlaków.
3. Przy wprowadzaniu na szlaku nowych znaków ostrzegawczych kolory dotychczasowych znaków ostrzegawczych zostaną zamienione na kolory określone w § 2 ust. 1.
§  4. Wymiary i kształt znaków oraz wysokość ich umieszczenia określają odrębne przepisy.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK