Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 21 stycznia 1920 r.
o wprowadzeniu na ziemiach z walutą koronową taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w markach polskich.

Celem wprowadzenia jednolitej taryfy pocztowej, telegraficzne} i telefonicznej na ziemiach, podległych działalności Ministerstwa Poczt i Telegrafów, wydaję na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. № 44 Dz. P. P., oraz w związku z ustawą w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej, następujące rozporządzenie:
Art.  1.

Od dnia 1 lutego 1920 r. wprowadza się na wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej z dotychczasową walutą koronową, z wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego, taryfy pocztowe, telegraficzne i telefoniczne w markach polskich, obowiązujące dotąd na ziemiach z walutą markową. W ten sposób dotychczasowe opłaty na ziemiach z walutą koronową zostają zrównane z opłatami na innych ziemiach polskich i winny być uiszczane według dotychczasowej taryfy dla ziem z walutą markową albo w markach polskich albo w koronach według ustawowego stosunku wymiany 1 kor. = 70 fen. czyli 1 mk. = 1 k. 43 h.

Art.  2.

Opłaty za telegramy zagraniczne wyrażone w dotychczasowej taryfie według stosunku 1 mk. = 1 kor. 50 h. będą pobierane odtąd tylko według taryfy markowej w markach lub koronach według ustawowego stosunku wymiany.

Art.  3.

Taryfa markowa, obowiązująca od dnia 1 lutego 1920 r., odnosi się także do opłat za abonamenty telefoniczne oraz za skrócone adresy telegraficzne. Różnice stąd powstałe między opłatami już wniesionemi, a nowo ustanowionemi za czas po 1 lutym 1920 r. winny być dodatkowo wpłacone. Interesowanym osobom wolno jednak do końca lutego 1920 r. wypowiedzieć abonament telefoniczny, względnie korzystanie ze skróconych adresów telegraficznych; w takim razie będą im zwrócone opłaty, wniesione za czas od 1 marca 1920 r.

Art.  4.

Od dnia 1 lutego 1920 r. urzędy pocztowe będą sprzedawać tylko znaczki pocztowe, drukowane w walucie markowej. Znaczki pocztowe w walucie koronowej, sprzedane przed 1 lutym 1920 r., zachowują ważność do opłat tylko do 15 lutego 1920 r. włącznie, następnie zaś można je wymienić na znaczki w markach polskich według ustawowego stosunku wymiany do końca kwietnia 1920 r.

Art.  5.

Na obszarach plebiscytowych Śląska Cieszyńskiego utrzymuje się w mocy dotychczasowe taryfy koronowe.

Warszawa, dnia 21 stycznia 1920 r.

Sprostowanie.

W № 4 Dziennika Ustaw z dnia 21 stycznia 1920 r. do rozporządzenia w przedmiocie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych (str. 45) do Art. 1, A c) wkradł się błąd: w zdaniu ostatniem tego punktu: zamiast "podawana" winno być "podawane".