Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.25.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 marca 1922 r.
o wprowadzeniu na wąskotorowych kolejach prywatnych, znajdujących się w zarządzie Dyrekcji kolei państwowych we Lwowie, nowej taryfy na przewóz osób, bagażu, psów, czasopism, broszur i książek oraz za zamówione pociągi i wagony.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Na wąskotorowych kolejach prywatnych; Przeworsk-Bachórz-Dynów i Łupków-Cisną, znajdujących się w zarządzie Dyrekcji kolei państwowych we Lwowie, wprowadza się następujące opłaty za przewóz osób:
10mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
15"""II""""
§  2. Wprowadza się również nowy sposób obliczania opłat za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych, mianowicie ustala się dwa rodzaje przesyłek wagi do 50 kg. oraz wagi ponad 50 do 100 kg.

Przewoźne oblicza się od każdych 10 km.

a) od każdej sztuki bagażu wagi do 50 kg.- 60 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg.-120 mk.
b) od każdej sztuki przesyłek nadzwyczajnych wagi do 50 kg. - 120 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg. - 240 mk.
§  3. Przewóz psów w wagonach osobowych, o ile na to zgodzą się podróżni, odbywa się za pełnym biletem osobowym.
§  4. Za przewóz czasopism, broszur i książek pociągami osobowemi i mieszanemi opłata oblicza się od każdych 10 km.

Od każdej paczki wagi do 50 kg. - 45 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg. - 90 mk.

§  5. Za pociągi nadzwyczajne i. wagony zamówione opłata oblicza się według norm zawartych w rozdziale VII części II Taryfy osobowej i bagażowej kolei normalnotorowych (Dz. U. R. P. 1921 r. № 97 poz. 708) powiększonych o 150%,
§  6. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 10 kwietnia 1922 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą dotychczasowa taryfa na przewóz osób, bagażu i psów rzeczonych kolei wąskotorowych.