Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.12.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się od dnia 25 stycznia 2006 r. od godziny 1200 do dnia 15 lutego 2006 r. do godziny 2200 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw gazowych - gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) oraz gazu ziemnego zaazotowanego (GZ-41,5 i GZ-35).
§  2. Operator systemu przesyłowego gazowego realizuje ograniczenia, o których mowa w § 1, zgodnie z planem ograniczeń, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 59, poz. 518 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 69).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.