Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.29.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 kwietnia 1922 r.
o wprowadzeniu na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych taryfy bagażowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych opłaty za przewóz bagażu oblicza się bez względu na odległość od każdej sztuki wagi do 50 kg.-80 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg.-160 mk.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 maja 1922 r.