Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.100.664

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 października 1920 r.
w sprawie wprowadzenia na kolejach wązkotorowych Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. na kolejach normalnotorowych (Dz. Ust 1920 r. № 40, poz. 243). *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 listopada 1920 r. na niżej wymienionych kolejach wązkotorowych wprowadzoną została w komunikacji wewnętrznej Taryfa ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązująca od dnia 1 czerwca r. b. ze zmianami poniżej wskazanemi:
Wstęp otrzymuje brzmienie następujące:

"Niniejsza Taryfa Ogólna obowiązuje przy przewozie przesyłek pospiesznych i zwyczajnych w komunikacji miejscowej następujących kolei wązkotorowych, otwartych dla ruchu prawidłowego:

A. Koleje wązkotorowe państwowe:

1.Biała-Konstantynów)
2.Gosławicka)
3.Kujawskie)
4.Mława-Przasnysz}w obrębie Dyrekcji
5.Nasielsk-Lubicz)Warszawskiej.
6.Ostrołęcka)
7.Rogów-Rawa-Biała)
8.Wieluńska)

B. Koleje wązkotorowe prywatne:

1.Grójecka,
2.Jabłonna-Wawer-Karczew,
3.Kalisko-Turecka,
4.Łódzkie koleje elektryczne,
5.Marecka,
6.Piotrkowsko-Sulejowska,
7.Wilanowska".

CZĘŚĆ  I.

Przepisy Przewozowe. (Dz. Ust. № 16, poz. 82 i № 40 poz. 243).

Art. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Niniejsze Przepisy Przewozowe obowiązują na kolejach wązkotorowych wymienionych we Wstępie".

Art. 3 uzupełnia się Postanowieniem Wykonawczem:

"Brak odpowiedniego taboru uprawnia kolej do odmówienia przewozu".

W art. 45 Postanowienie Wykonawcze uzupełnia się ustępem:

"W razie braku wagonów krytych przewóz zwłok, za zgodą nadawcy oraz miejscowej władzy administracyjnej, może być dokonany w wagonie niekrytym",

Art. 53 uzupełnia się ustępem:

"Wykaz kolei wązkotorowych, dokonywujących przewozu w komunikacji bezpośredniej [z kolejami normalnemi winien być podany w taryfie".

Do art. 53 wprowadza się Postanowienie Wykonawcze:

"Czasowo przewóz towarów kolejami wązkotorowemi dokonywany jest tylko w komunikacji wewnętrznej każdej kolei".

W art. 54 p. II - C) Postanowienia Wykonawcze uzupełnia się słowami:

"względnie odnośny zarząd kolejowy".

Art. 55 uzupełnia się Postanowieniem Wykonawczem:

"Na kolejach, nie włączonych do komunikacji bezpośredniej, mogą pozostać w użyciu listy przewozowe dawniejsze, odmienne od wzoru podanego w załączniku C".

W art. 56 ust. 2 uzupełnia się zdaniem:

"W komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi na ładunki wagonowe do 15.000 kgr. wagi sporządza się jeden list przewozowy".

W art. 72 ust. 1 zamienia się następującym:

"Przy przewozach w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi nadawca przesyłki może na kolejach, wyszczególnionych w taryfie, obciążyć ją zaliczeniem do wysokości wartości przesyłki".

Do art. 72 dodaje się Postanowienie Wykonawcze:

"Czasowo, do chwili ustalenia komunikacji bezpośredniej pomiędzy normalno a wązkotorowemi kolejami, zaliczenia nie są dopuszczalne".

W art. 75 p. I zamienia się następującym:

"Termin dostawy przesyłki nie może przekraczać następujących norm maksymalnych:

1) na przyjęcie przesyłki do przewozu - 2 doby,

2) na czynności zdawczo-odbiorcze przy przejściu z kolei wązkotorowych na normalne i odwrotnie - 2 doby.

3) na przewóz:

a) dla przesyłek pospiesznych - na każde rozpoczęte 100 kim. odległości taryfowej - 1 doba;

b) dla przesyłek zwyczajnych na każde rozpoczęte 50 kim. odległości taryfowej - 1 doba.

Post. Wyk. .Czasowo, na okres wojny, normy powyższe zmniejszają się do, połowy, t. j. dla przesyłek pospiesznych - jedna doba na na każde rozpoczęte 50 klm., a dla przesyłek zwyczajnych - jedna doba na każde rozpoczęte 25 klm,".

Art. 92 i 93 zawieszają się.

Art. 94 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. W razie przekroczenia terminu dostawy kolej winna jest uiścić odszkodowanie za udowodnioną stratę, do wysokości przewoźnego.

2. Jeżeli wskutek przekroczenia terminu dostawy szkoda nie powstała lub też nie została udowodnioną, kolej winna uiścić za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy 5% przewoźnego, nie wyżej jednak nad 50%, sumy przewoźnego".

W ustępie 3-m skreśla się zdanie drugie.

CZĘŚĆ  II.

Postanowienia Taryfowe.

(Dz. Ust. № 40, poz. 243).

Punkt 2 zmienia się w sposób następujący:

"Przesyłki zwyczajne w komunikacji miejscowej kolei wązkotorowych dzielą się w zależności od wagi na przesyłki drobne - o wadze mniej niż 2500 kgr., półwagonowe - o wadze 2500 kgr. i więcej, oraz całowagonowe - o wadze 5000 i więcej kilogramów".

W punktach 13, 14, 16, 17, 21 i 54 ym minimalna norma wagi - 5000 kgr. zastępuje się normą 2500 kgr, a 10000 kgr. - 5000 kgr."

W punkcie 21 ustęp a) zmienia się, jak następuje:

"Przesyłki, zawierające przedmioty dłuższe niż 4 mtr. lub też przedmioty, ważące w jednej sztuce więcej niż 100 kgr.".

W punkcie 23 ostatnie słowo "bezpłatnie" zastąpione zostaje przez słowa:

"dokonywa się za opłatą, wskazaną w Wykazie opłat dodatkowych".

Tytuł rozdziału XII, zmienia się w sposób następujący:

"XII. Przedmioty długości ponad 4 m.".

Odpowiednio w pp. 54 i 55 wskazaną długość "ponad 7 m."

zmienia się na "ponad 4 m.".

Punkt 69 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przewoźne za towary, przewożone luzem, t. j. bez opakowania i bez wskazania ilości sztuk lub bez należytego cechowania i numerowania każdej sztuki, oblicza się przy wszelkiej wadze najmniej za 5000 kgr., a przy przewozie w wagonach o mniejszej ładowności niż 5000 kgr. za całkowitą ładowność wagonu. Wykaz towarów, za przewóz których opłata obliczaną jest zawsze za całkowitą ładowność wagonu, podany jest w rozdziale 1 art. 18".

W punkcie 76 ustęp b) ma brzmieć jak następuje:

"b) Za ciecze (płyny): Za wagę rzeczywistą załadowanego towaru, najmniej jednak za 5000 kgr. od wagonu według odpowiedniej dla załadowanego towaru taryfy. Przy przewozie w wagonach o mniejszej ładowności niż 5000 kgr. przewoźne oblicza się za ładowność wagonu".

W punkcie 77 wskazana norma 100.000 kgr. zmienia się na 50.000 kgr.

Wykaz opłat dodatkowych otrzymuje redakcję następującą:

WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

CZĘŚĆ  III.

Nomenklatura i klasyfikacja towarów.

W nomenklaturze i klasyfikacji tytuły rubryk, przeznaczonych do oznaczenia klas taryfowych, zamieniają się poniższemi:
Klasa taryfy dla przesyłek
drobnychpółwagonowychwagonowych
za wagę rzeczywistą przesyłkiza wagę rzeczywistą, nie mniej jednak niż
za 2500 kg.za 5000 kg. wzgl. za ładowność wagonu

Opłaty jednostkowe za przewóz produktów hodowli, łowiectwa i rybołówstwa (Dział III grupy 22, 23 i 24) powiększają się o 100°/o.

CZĘŚĆ  IV.

Szematy taryfowe I tablice opłat przewozowych

otrzymują redakcję następującą:
SZEMATY OPŁAT TARYFOWYCH.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Z dniem 1 grudnia 1920 r. termin wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt na niżej wyszczególnionych kolejach wąskotorowych, położonych w obrąbie Dyrekcji Warszawskiej, mianowicie na kolejach wąskotorowych:

1) Biała - Konstantynów,

2) Gosławicka,

3) Kujawskie,

4) Mława - Przasnysz,

5) Nasielsk - Lubicz,

6) Ostrołęka,

7) Rogów - Rawa - Biała,

8) Wieluńska,

przenosi się z dnia 1 listopada r. b. na dzień 1 grudnia r. b., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1920 r. w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt na kolejach wąskotorowych Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej na dzień 1 grudnia 1920 r. (Dz.U.20.112.744).