Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.74.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2007 r.
§  4. W strefie zasiedlenia oraz w strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2009 r.:
1) nakazuje się:
a) niszczenie samosiewów kukurydzy,
b) przy uprawie kukurydzy:
wykonanie głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pożniwnych,
czyszczenie maszyn używanych na gruntach, na których jest ona uprawiana, z ziemi i resztek roślinnych przed przemieszczeniem ich poza obszar strefy zasiedlenia albo strefy ryzyka;
2) zakazuje się przemieszczania poza obszar tych stref:
a) świeżych roślin kukurydzy oraz ich części w każdym sezonie jej uprawy przed dniem 15 października,
b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których jest uprawiana kukurydza.