Wprowadzenie gatunkowej ochrony roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.70.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 29 sierpnia 1946 r.
wydana w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 274) zarządza się, co następuje:
Niżej wyszczególnione dziko rosnące rośliny uznaje się za gatunki chronione na całym obszarze Państwa:

Drzewa:

1.
Cis (Taxus baccata),
2.
Limba (Pinus cembra),
3.
Brzęk (Sorbus torminalis),
4.
Brzoza ojcowska (Betula Oycoviensis).

Krzewy, krzewinki:

5.
Wiśnia karłowata (Prunus fruticosa),
6. 1
Wawrzynek wilczełyko i w. główkowy (Daphne mezereum i D. Cneorum),
7.
Bluszcz (Hedera helix),
8.
Różanecznik żółty (Rhododendron flavum),
9.
Modrzewnica północna (Andromeda calyculata).

Rośliny zielne:

10.
Paproć - długosz królewski (Osmunda regalis),
11. 2
Paproć - pióropusznik strusi (Onoclea struthiopteris),
12.
Widłaki (Lycopodium) z wyjątkiem kłosów zarodnikowych wszystkie gatunki,
13.
Lilia złotogłów (Lilium martagon),
14.
Korona kostkowata (Fritillaria meleagris),
15.
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) i przebiśnieg pospolity (Galanthus nivalis),
16.
Szafran (Crocus scepusiensis),
17.
Ostnice (Stipa pennata i S. capillata),
18.
Storczykowate (Orchidaceae) z wyjątkiem pospolitych czerwono kwitnących gatunków, jak storczyk szerokolistny (Orchis latifolius) i storczyk krwisty (O. incarnatus),
19.
Kosaćce (Iris) wszystkie gatunki z wyjątkiem kosaćca żółtego (Iris pseudoacorus),
20.
Zawilec narcyzowy i zawilec zwyczajny (Anemone narcissiflora i A. silvestris),
21. 3
Pełnik europejski i pełnik siedmiogrodzki (Trollius europaeus i T. transsilvanicus),
22.
Sasanki (Pulsatilla) - wszystkie gatunki,
23.
Miłek wiosenny (Adonis vernalis),
24.
Rosiczka-okrągłolistna, długolistna i pośrednia (Drosera rotundifolia, longifolia i intermedia),
25.
Kotewka - orzech wodny (Trapa natans),
26.
Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum),
27.
Goryczki - (Gentiana - wszystkie gatunki z wyjątkiem G. asclepiadea),
28.
Szarotka (Leontopodium alpinum),
29.
Dziewięćsił bezłodygowy i dziewięćsił popłocholistny (Carlina acaulis i C. onopordifolia).
Zabrania się niszczenia, zrywania lub usuwania ze stanowisk (wykopywania) wymienionych w § 1 gatunków roślin chronionych oraz zbywania, nabywania, przenoszenia i wywożenia ich za granicę w stanie świeżym lub suszonym.
Wojewoda po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody może udzielać zezwoleń na zbieranie i przenoszenie lub przesyłanie roślin chronionych dla celów naukowych, dydaktycznych i hodowlanych.
Wyszczególnione w § 2 zakazy nie mają zastosowania do hodowanych w plantacjach i ogrodach gatunków roślin chronionych. Wojewoda może udzielać hodowcom tych roślin zezwolenia na przenoszenie, przesyłanie i sprzedawanie hodowanych roślin gatunków chronionych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy wydane w zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem.

1 § 1 ust. 6 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Ministra Oświaty z dnia 14 kwietnia 1947 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.47.41.207).
2 § 1 ust. 11 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia Ministra Oświaty z dnia 14 kwietnia 1947 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.47.41.207).
3 § 1 ust. 21 zmieniony przez pkt 4 obwieszczenia Ministra Oświaty z dnia 14 kwietnia 1947 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.47.41.207).
4 § 4 zmieniony przez pkt 5 obwieszczenia Ministra Oświaty z dnia 14 kwietnia 1947 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.47.41.207).