Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.371

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się do stosowania Wymagania dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), zwane dalej "Wymaganiami".
2. Wstępne orzeczenia lekarskie klasy 3, o których mowa w Wymaganiach, są wydawane przez centrum medycyny lotniczej (AMC).
§  2. Ilekroć w Wymaganiach jest mowa o specjalistach uznanych przez sekcję medycyny lotniczej (AMS), rozumie się przez to lekarzy posiadających specjalizację lekarską lub lekarsko-dentystyczną w danej dziedzinie medycyny.
§  3.
1. Kompetencje i obowiązki "sekcji medycyny lotniczej (AMS)", o której mowa w Wymaganiach, wykonuje Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą".
2. Kompetencje i obowiązki "państwowego organu nadzoru (NSA)", o którym mowa w Wymaganiach, wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
3. Kompetencje i obowiązki "centrum medycyny lotniczej (AMC)", o którym mowa w Wymaganiach, wykonują centra medycyny lotniczej, o których mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy.
4. Kompetencje i obowiązki "uprawnionego lekarza orzecznika (AME)", o którym mowa w Wymaganiach, wykonują lekarze orzecznicy, o których mowa w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§  4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy, Wymagania oraz ich zmiany.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.