Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1290

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wprowadza się do stosowania wymagania międzynarodowe ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) - Specyfikację EUROCONTROL dotyczącą ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT), z wyjątkiem pkt 2.3.4.1 i 2.3.4.2, w tym rozdział krajowy, zwane dalej "Specyfikacją", ogłoszone w załączniku do obwieszczenia nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędów i ogłoszenia sprostowanego tekstu Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT) (Dz. Urz. ULC poz. 36) (w brzmieniu z dnia 24 maja 2019 r.).
2.  Rozdział krajowy stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Kompetencje władz krajowych, o których mowa w pkt 1.3.4 ppkt iii Specyfikacji, wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2.  Kompetencje właściwej władzy krajowej, o której mowa w pkt 2.3.1.3 Specyfikacji, wykonuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
3.  Przez właściwą władzę, o której mowa w pkt 2.7.1.2 Specyfikacji, rozumie się właściwego dowódcę, w przyporządkowaniu którego znajdują się statki powietrzne, oraz Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
4.  Przez właściwe władze, o których mowa w pkt 3.6.1.1 Specyfikacji, rozumie się Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ROZDZIAŁ KRAJOWY

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).